Menu Close

Jätkub praktika raamlepingute sõlmimine

Praktika raamleping

Praktika ja selle korraldamine on EELK-s juba pikalt kõneaineks olnud. UI püüab selles protsessis kirikule heaks partneriks olla, seda enam et rakenduskõrgkoolina peab õppekavast vähemalt 15 protsenti moodustama praktika.

Möödunud aasta lõpuks valmisid EELK UI-s praktika raamlepingute vormid.
Tegu on kahesuguste vormidega – neist ühed on mõeldud sõlmimiseks kogudustega ning teised kiriklike asustustega. Sisulise poole pealt on tegu üldise alusdokumendiga, millele lisandub hiljem – praktikandi praktikale asumisel – kolmepoolene praktikaleping, kus sätestatakse juba konkreetselt osapoolte õigused ja kohustused.

Praktikakoguduste valikul on silmas peetud eelkõige koguduse vaimulikku aktiivsust, tõhusa mentorluse kättesaadavust ning ka geograafilist printsiipi, et moodustuks kogu Eestit hõlmav praktikapaikade võrgustik. Koostöös EELK Konsistooriumiga tuleb lahendada ka mentorite tasustamise küsimus. Käeolevaks hetkeks on lepingud sõlmitud Tallinna Jaani, Viljandi Jaani, Haapsalu Püha Johannese ja Räpina Miikaeli kogudustega. Praktika raamlepingute sõlmimine jätkub nii koguduste kui kiriklike asutustega.

EELK poolt on kiriklik praktika reguleeritud juhendiga Teoloogia üliõpilaste kirikliku teenimise praktika korraldamise juhend EELKs, mis on vastu võetud EELK Konsistooriumis 07.11.2011.

SAMAL TEEMAL