Menu Close

Õppekorralduse alused

Täienduskoolitus on väljaspool taseme- ja kutseõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Täiendusõppe osakond on EELK Usuteaduse Instituudi täienduskoolitust koordineeriv ja korraldav üksus.

Täiendusõppe osakonna tegevust reguleerib alusdokument “Täiendusõppe osakonna põhimääruse ja täiendusõppe eeskirjaga”, sellega saab tutvuda siin:

Täiendusõppe osakonna põhimäärus ja täiendusõppe eeskiri

Õppetööd täiendusõppe koolitustel korraldatakse kinnitatud täiendusõppe õppekavade alusel.

Täiendusõppe õppekava on õpiväljundipõhine st selle alusel on võimalik hinnata täiendusõppija teadmisi ja oskusi.

Täiendusõppe õppetöö maht on määratud õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.

Õppetöö läbiviimine

Info täiendusõppe kursuste toimumise kohta tehakse Instituudi kodulehel kättesaadavaks vähemalt 25 päeva enne kursuse algust.

Täienduskoolituse kursuse info sisaldab kursuse nime, sisukirjeldust, läbiviijat/läbiviijaid ning nende kvalifikatsiooni ja töökogemust, täienduskoolituse kursuse mahtu, õpiväljundeid, hinda, kursusele registreerimise ja läbimise tingimusi.

Instituudi täiendusõppe kursused on reeglina tasulised. Täiendusõppe kursuse eest õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

Täiendusõppe kursusest loobumise korral ning sellest vähemalt 3 tööpäeva enne täiendusõppe kursuse algust kirjalikult teatamisel õppemaksutasumise kohustust ei teki.

Kui täiendusõppe kursusel osaleja teatab täiendusõppest loobumisest kirjalikult 1 kuni 2 tööpäeva enne täiendusõppe kursuse algust või koolituspäeval, siis tuleb tasuda õppeteenustasu 50% ulatuses; kui on tehtud ettemaks, siis tagastatakse 50% tasutud õppeteenustasust (kui ei ole kokku lepitud teisiti). Kui kursusel osaleja jätab loobumisest teatamata või ei ilmu esimesel õppepäeval kohale, õppeteenustasu ei tagastata.

Täienduskursuse lõpetamine ja seda tõendavad dokumendid

Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tagasiside

Täiendusõppe osakond kogub koolituste käigus osalejatelt tagasisidet, mida kasutame täiendusõppekoolituste kvaliteedi tagamiseks ja täiendusõppe arendamiseks.