Menu Close

Preestrikoolitus

EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminar annab teada:

1.-20. augustini 2024 toimub dokumentide vastuvõtt pastoraalseminari 2024/2025. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida preestrina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Preestrikoolitusele astumise eelduste kohta loe lähemalt siit >>

Preestrikoolitusele astumiseks esitada avaldus, millele lisa:

  • dokumendifoto (3×4)
  • ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia
  • kõrgemat teoloogilise spetsialisti haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopiad
  • enesetutvustus
    eluloo kirjeldus, mis sisaldab haridus- ja teenistuskäigu ning annab ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK preestriametisse
  • essee etteantud teemal
  • iseloomustus, mille esitab preestrikoolitusele astuja kohta koguduse õpetaja. Iseloomustuse vormi leiate siit:
    Iseloomustus pastoraalseminari astumisel.docx

NB! Enne avalduse esitamisele asumist palun võtke vajadusel kontakti Liina Sanderiga (telefonil 611 7405, 5817 3444 või e-posti aadressil liina.sander@eelk.ee), kellelt saate vajaliku EELK siseveebi kasutajanime ja parooli.

Avalduste esitamine 2024/2025. õa avaneb 1. augustil 2024.

Eksam pro ministerio toimub 3. – 4. septembril 2024.

Lisainfo: Liina Sander, pastoraalseminari juhataja assistent
tel. 611 7405; 5817 3444 e-posti aadress: liina.sander@eelk.ee

Saadet preestrikoolitusel õppimisest saab vaadata YouTube’is siin >>

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Preestrikoolituse olemus

Preestrikoolitus on viimane samm ettevalmistuses preestri ehk õpetaja ordinatsiooniks Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Preestrikoolitusele astumiseks tuleb sooritada eksam (pro venia concionandi), mis annab Jumala Sõna kuulutamise õiguse Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Preestrikoolitusel õpitakse järgmisi tegeliku usuteaduse aineid: homileetika ja liturgika, religioonipedagoogika, poimeenika, misjon, diakoonia, oikumeenika ja küberneetika ning vaimuliku ameti eetika. Metoodiliselt jaotub õpe individuaalõppeks, orientatsiooni loenguteks, koguduse praktikaks, refleksioonideks ning õppepäevadeks. Individuaalõppe viib läbi pastoraalseminari juhataja, orientatsioonid on oma ala asjatundjatelt, praktikat aitab korraldada igale õppijale määratud juhendaja EELK ordineeritud vaimulike seast ja refleksioone ning õppepäevi korraldab taas pastoraalseminari juhataja. Lisaks eelnevale õpitakse ka Augsburgi Usutunnistuse sisu ja tähendust kaasajal. Toimuvad liturgilise laulu ning kõnetehnika tunnid.

Preestrikoolituse keskseks rõhuasetuseks on vaimulik kasvamine (praxis pietatis), mis väljendub korrapärases palve- ja jumalateenistuslikus elus, piibliõppes, vaimulikus nõustamises ja hingehoius. Ühine ja individuaalne usuline areng on preestriameti kandidaadi jaoks otsustava tähendusega vaimulikuks kujunemisel ja hilisemal õpetajana teenimisel.

Preestrikoolituse lõpus tuleb läbida eksam (pro ministerio), mille edukas läbimine on eelduseks preestriks ordineerimisel.

Koolituse kestvus on üks aasta. Preestrikoolitusi viib läbi EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminar. Koolituse kulud katab EELK.

Preestrikoolitusele vastuvõtmine, lõpetanuks tunnistamine ja ordinatsioon on piiskoplikud ülesanded ning toimuvad EELK peapiiskopi otsusel.

Preestrikoolitusele astumine – eksam pro venia concionandi

Preestrikoolitusele astujalt eeldatakse, et ta on omandanud kõrgema teoloogilise spetsialisti hariduse.

Preestrikoolitusele astumiseks tuleb esitada vastav avaldus ja sooritada vastuvõtu eksam pro venia concionandi.

Preestrikoolitusele astumise avalduste ja lisamaterjalide esitamise aeg ja viis, pro venia concionandi eksami aeg tehakse teatavaks EELK ja  EELK Usuteaduse Instituudi kodulehel ning ajalehes Eesti Kirik.

Pro venia concionandi eksam koosneb kolmest osast:

Esimeses osas kontrollitakse kirjalikult sisseastuja teoloogilisi teadmisi järgmistes ainevaldkondades:
– Vana Testament;
– Uus Testament;
– kirikulugu;
– süstemaatiline teoloogia;
– praktiline teoloogia;
– usundilugu.

Teises osas selgitatakse vestluse ja rühmatööde käigus sisseastuja sobivust preestriametisse, lähtudes EELK vaimuliku pädevusmudelist, sh järgmistest kriteeriumitest:
– teoloogilised vaated;
– kirikliku teenimise motivatsioon;
– isiklik vaimulik ja pühitsuselu, sh. osavõtt koguduse elust;
– üldised väärtushinnangud;
– suhtlemise ja meeskonnatöö oskused;
– juhtimise ja administreerimise oskused;
– eneserefleksiooni ja -juhtimise oskused:
– tervislik seisund.

Kolmandas osas hindab peapiiskop suulise vestluse käigus sisseastuja sobivust ja küpsust pastoraalseminari õppima asumiseks.

Tutvu juuresolevate materjalidega, mis annavad juhiseid ja lisainfot preestrikoolitusele astumise kohta:

Essee kirjutamisest ning soovituslik kirjandus Pastoraalseminari sisseastumiseksamiks valmistumiseks 2023.pdf

Essee teema on: Kristliku õpetuse ja traditsiooni ning kaasaegse pluralistliku ühiskonna vahelises pingeväljas – millest lähtun vaimulikuna oma ametis ja kuulutuses?

Teejuht Pastoraalseminari.pdf

Preestriordinatsiooni taotlemine – eksam pro ministerio

Pro ministerio eksamile saamise eelduseks on pastoraalseminaris preestrikoolituse tervikliku õppekava ja kirikliku praktika edukas läbimine.

Eksamile tulija peab esitama peapiiskopile pastoraalseminari juhataja kaudu järgmised materjalid:
– ülevaate sooritatud õppetööst (õpimapp);
– ülevaate sooritatud praktikast (praktikapäevik);
– pastoraalseminari juhataja ja praktikajuhendaja hinnang ja soovitus.

Eksami materjalide laekumise aja ning eksami toimumise aja ja koha määrab peapiiskop koostöös pastoraalseminari juhatajaga.

Pro ministerio eksamil hindab peapiiskop suulise vestluse käigus kandidaadi sobivust preestriametisse ja tema kutseoskusi, pöörates erilist tähelepanu pastoraalseminaris õppeaasta vältel toimunud vaimulikule arengule. Eksami sooritamise järel teeb peapiiskop otsuse kandidaadi ordineerimise kohta preestriametisse.

Vaata lisaks: