Menu Close

EELK Usuteaduse Instituut akrediteeriti seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega

Head instituudi õppejõud, töötajad, üliõpilased ja õpilased, huvilised

Anname teada, et Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 29.06.2023 vastu otsuse akrediteerida EELK Usuteaduse Instituut (UI) seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega.

Nõukogu leidis komisjoni aruandele toetudes, et õppejõud tegutsevad suure pühendumusega üliõpilaste ja nende õpingute suunal. Kõrgkoolis on põhjalikult läbi mõeldud, kuidas pakkuda üliõpilastele õppetööalast tuge nii UI töötajate kui kaasüliõpilaste poolt. UI väärtustab teadustöö tulemuste publitseerimist ning akadeemiliste töötajate sellekohased näitajad on väga head. Eriti head teadustöö tulemused on piibliuuringute, süstemaatilise usuteaduse ja kiriku ajaloo alal. Hingehoiu valdkonnas pakutakse suurt hulka laialdast publikut haaravaid täienduskoolituskursusi. Koostöö sotsiaalministeeriumiga erinevate kursuste pakkumisel on tõhus ja aitab kaasa UI maine tõstmisele ühiskonnas.

Samas selgusid hindamise käigus ka mitmed vajakajäämised eelkõige kolme osaliselt vastavaks hinnatud standardi osas. Nõukogu peab vajalikuks välja tuua kõrvaltingimuse seadmise alusena järgmised puudused:

  • Vajakajäämised strateegilise juhtimise osas: UI arengukavas ja tegevuskavas sisalduvad eesmärgid ja sihid ei ole piisavalt konkreetsed. Seetõttu ei ole eesmärkide saavutamist võimalik süstemaatiliselt hinnata. Vajalik on sõnastada konkreetsed ja nende saavutatuse hindamist võimaldavad eesmärgid. Iga eesmärgi ja tegevuse jaoks tuleb määrata vastutaja.
  • Vajakajäämised akadeemilise eetika osas: Kõrgkoolil puudub oma akadeemilise eetika alane regulatsioon. See tuleb välja töötada. Samuti puudub kogu, kes jälgiks vastavust hiljuti allkirjastatud hea teadustava leppele.

Kõrvaltingimused tuleb täita 2 aasta jooksul ja anda tingimuste täitmisest Haridus Kvaliteediagentuurile aru.

Inglise keelse hindamisaruandega saab tutvuda siin:

UI_IA report

EELK UI

SAMAL TEEMAL