Menu Close

4. Täienduskoolitused

ST õppetool viib koostöös instituudi täiendusõppe osakonnaga regulaarselt läbi koolitusi.

1. Tulevased koolitused

1. Tulevased koolitused

2023. aasta koolituste info on täiendamisel.

2. Toimunud koolitused

2022:

“Elu lõpuga seotud küsimused hingehoiu ja eetika kontekstis”

Koolitus aitab orienteeruda elu lõpuga seotud hingehoidlikes ja eetilistes küsimustes, keskendudes patsiendi tulevikujuhise ja palliatiivravi teemadele. Koolituse läbinu omab ülevaadet tulevikujuhise ja palliatiivravi võimalustest ja piiridest, orienteerub nendega seotud hingehoidlikes ja eetilistes küsimustes. Koolitusel omandatu on abiks töötajatele tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas, hingehoius, kogudusetöös ja aitab igaühel ka isiklikult kujundada parem arusaam elu lõpuga seotud keerulistest küsimustest.

Koolituse teemad:

 • Inimelu pühadus ja väärikus, surelikkus ning  meditsiini arengu võimalused.
 • Elu lõpp, patsiendi tulevikujuhis ja palliatiivse ravi võimalused ja piirid.
 • Millist tuge vajab patsient, lähedane, tervishoiu- või hooldustöötaja?
 • Hingehoidja/kaplani ja eetilise nõustamise roll  ravi – ja hooldussüsteemis.

Koolituse viivad läbi:

Katri Aaslav-Tepandi, sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplan

Johann-Christian Põder, Rostocki ülikooli eetika nooremprofessor

Koolitus toimub 29.11.2022 ja 30.11.2022 kell 10.00-17.00 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn)

Koolituse osalustasu on 50 eurot, mis sisaldab ka kohvipausid ja lõunasöögi.

Registreeruda palume hiljemalt 25.11.2022.

Lisainfo: Kerstin Kask, e-post kerstin.kask@eelk.ee, tel 553 0399.

 

„Informatsiooni-eetika kristlikust perspektiivist“

Toimumisaeg: 19.03.2022

Koolitusel vaadeldakse arvutite ja informatsiooniga seotud teemasid ja probleeme eetika perspektiivist. Taolise ülevaate saamiseks kasutatakse praktilise filosoofia tööriistu nagu binoklit.

Koolituse viib läbi mag Jaanus Noormägi.

Koolitus koosneb neljast teemast:

1. teema: Vabaduse võimalused – Eesti ja eetika, inimene ja arvuti.
2. teema: Inimväärikus – privaatne ja avalik, elektrooniline jälgimine.
3. teema: Vahendid – tehisintellekt ja küberturvalisus.
4. teema: Elu mõte – sõnavabadus ja tsensuur, intellektuaalne omand ja autorikaitse.

Koolitus toimub 19. märtsil 2022 kell 9.15-12.00 ning 13.15-16.00, Pühavaimu 6, Tallinn

Koolituse osalustasu on 25 eurot.

Üliõpilastel on võimalus saada 1 EAP valikainena, sellisel juhul tuleb lisaks loengutele kirjutada ka essee.

Palume registreeruda hiljemalt 15. märtsiks!

2020:


„Pühakirja mõistmine ja usutunnistuste tähendus kirikus“

Kursuse viib läbi EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder.

Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised.

Koolituse aluseks on kaks hiljutist väga olulist ja suunda näitavat teksti: Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus „Pühakiri, usutunnistus, kirik“ (2012) ja Luterliku Maailmaliidu uurimusdokument „„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus“ (2016). Need tekstid on valminud üksteist vastastikku täielikult tunnustavate evangeelsete kirikute intensiivse ühistöö tulemusena. Need on väärt lugemine nii suurte kui vähemate kogemustega vaimulikele, aga ka kõigile teistele huvilistele.

Koolituse sisu: Pühakirjaga suhestumine, Pühakirjaga tegelemine, Piibli lugemine ja mõistmine on ühed kesksed kristliku elu tunnusjooned. Need iseloomustavad nii üksikisiku kui osaduse elu. Kuidas mõista Piiblit õigesti? Mida tähendab Pühakirja tõlgendamine vastavuses evangeeliumiga? Kuidas see toimub? Milline on kiriku vastutus Pühakirja tõlgendamisel? Milline on kiriklike usutunnistuste ja õpetusdokumentide ülesanne ja tähtsus? Milline on Pühakirja ja usutunnistuste tähendus kirikute osaduse jaoks – üheskoos kirikuna teenimisele ja tunnistamisele? Millised on tänapäevased piiblitõlgendamisega seotud probleemid? Kuidas suhtuda piiblitõlgendamisega seotud eriarvamustesse nii kirikute sees kui kirikute vahel? Mis tähenduses on Pühakiri ressurss osalemaks kristlaste ja kirikutena ühiskondliku kooselu enesekriitikas, kujundamises ja uuenemises?

Koolitusel osalemise eelduseks on eelnimetatud ca. 20-leheküljeliste eesti keelde tõlgitud tekstide läbitöötamine. Töövorm: Koolituspäev hõlmab 6 temaatilist osa, kus esimese poole moodustab sissejuhatus ja teise poole arutelu nii rühmades kui ühises ringis.

Kursus toimub Usuteaduse Instituudi ruumides (Pühavaimu 6, Tallinn) 21. oktoobril 2020 kell 10.00-17.00.

2019:


„Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“

Kursuse viib läbi EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder.


Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised.

Ehkki kristlik jumalateenistus on sündmus, mis toimub kolmainu Jumala nimel, paistab kolmainuõpetus jääma teoloogilises mõtlemises sageli pigem varju. Paljud kristlasedki on valmis möönma, et see on paraadnäide millestki eluvõõrast ja praktiliselt ebaolulisest. Üks viimaste aastakümnete põnevamaid ja olulisimaid teoloogiamaastiku nähtusi on trinitaarse teoloogia renessanss – selline teoloogia viljelemine, milles triniteedi-mõtlemisel on keskne tähendus ning rõhutatakse trinitaarse jumalamõiste põhjapanevat orienteerivat väge ühenduses nii kirikliku praktikaga kitsamalt kui kristliku eluga avaramalt.

Kursusel antakse sissejuhatav ülevaade kaasaegse trinitaarse teoloogia põhilistest ajenditest, küsimusteasetustest, tendentsidest ja vaidlustest. Süstemaatilis-teoloogiliselt keskendutakse lähemalt küsimusele kolmainuõpetuse mõttest, tõest ja elutähtsusest: Mis ajendab ja võimaldab mõtlemist Jumalast ja Jumalast kui Kolmainust? Kuidas Jumalast mõtelda? Miks on kolmainuõpetus elutähtis maailma (kontingentsuse) ja inimese (vabaduse) mõistmiseks? Milline on trinitaarse teoloogia suhe ristiteoloogiaga? Milles seisneb kolmainuõpetuse kiriklik-oikumeeniline olulisus? Millised impulsse annab triniteediõpetus suhestumiseks teiste religioonide ja mittereligioossete eluviisidega? Kursus annab võimaluse harjutada Jumalast mõtlemist ning arendada kriitikameelt jumalamõiste kasutamise suhtes.

Kursus toimub instituudi ruumides (Pühavaimu 6, Tallinna) järgmistel aegadel:
13. novembril 2019 kell 10.00-17.00
18. detsembril 2019 kell 10.00-17.00

Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis

Läbiviija: õp dr Thomas-Andreas Põder, EELK UI süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja, Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonifilosoofia lektor.

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised, usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, kõik asjahuvilised.

Toimumisaeg: 24.04.2019 kl 10.00-17.00.

Koolituse eesmärk: süvendada arusaamist usukultuurist evangeelses luterlikus vaatevinklis ning oskust arutleda nii selle üle, kuidas usukultuur kujundab isiklikku, kiriklikku ja ühiskondlikku elu, kui selle üle, mida tähendab ja kuidas toimub usukultuuri kujundamine.

 Koolituse teemad: usukultuur; jumalateenistus ühiskonnas; luterluse olukord ja tulevik; religioonid ja kristlik teoloogia; kirik ja teoloogia.

 Taust ja koolituse alusmaterjal:

 • Koolitus tõukub EELK UI toimetiste alasarja Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum avaköitest „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“ (2018, 609 lk, autoriks koolituse läbiviija).
 • Mõiste „usukultuur“ osutab nii sellele, kuidas paistab kultuur usule, kui sellele, kuidas usk ise on kultuuri eripärane ilming. Mõiste osutab inimeseks olemise tähenduse süvakihtide tõlgendamisele – selle mõtestamisele, millisena mõistetakse inimese ja üldse kogu loodu(se) ja olemise tähendust ja väärtust –, mis ei pruugi toimuda sõnadega, vaid ka tunnetega, tegudega, eluhoiaku, -häälestatuse ja -suunitlusega.
 • Raamatus käsitletakse, milline on evangeelne luterlik arusaam kristlikust usust ja selle algusesaamisest; kuidas tõlgendab selliselt mõistetud kristlik usk inimest, ühiskonda ja maailma; millise olemisväe, elulaadi ja tegutsemissuunitluse evangeelse luterliku arusaama kohaselt kristlik usk avab.
 • Raamatu taotluseks on uurida ja arendada teoloogiat 21. sajandi Eestis viisil, mis selgesti arvestab ja haakub meie kohaliku teoloogiatraditsiooniga.
 • Vt ka Randar Tasmuthi tutvustust „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“, Eesti Kirik, 13.02.2019.

Koolituse meetod: Koolituspäeva eel loevad osalejad läbi raamatu sissejuhatuse ja igast osast (neid on kokku neli)  ühe väljavalitud peatüki, mis antakse teada registreerimisel. Koolitusel on raskuspunkt seminarivormis arutelul, mida saadavad sissejuhatavad ja selgitavad loengufaasid.

2018:

“Aeg elada ja aeg surra”:

Euroopa evangeelsete kirikute orienteerumisabid

elu lõpu ja algusega seotud küsimustes

Läbiviija: Johann-Christian Põder, Kopenhaageni Ülikooli usuteaduskonna meditsiinieetika järeldoktor; osales EELK esindajana orienteerumisabide konsultatsiooniprotsessis eluvõti

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised ning usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik huvilised.

Toimumisajad: Koolitus toimub kahel päeval kl 10.00-17.00, kuid võimalik on osaleda ka ühel päeval.

02.05.2018 I „Aeg elada ja aeg surra“
14.11.2018 II „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“

Taust ja koolituse alusmaterjal: Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) on välja andnud kaks olulist abimaterjali, mis aitavad orienteeruda elu lõpu ja algusega seotud küsimustes.

„Aeg elada ja aeg surra“ (2011) keskendub eutanaasia ja abistatud enesetapuga seotud küsimustele. Dokument on intensiivse konsultatsiooniprotsessi tulemus, milles osalesid EKOE liikmeskirikud ja mille lähtekohaks oli EKOE eetika ekspertrühma koostatud tekst. Orienteerumisabiga soovivad Euroopa evangeelsed kirikud anda ühise panuse arutellu, kuidas elu lõppemisega väärikalt toime tulla.

Sarnase konsultatsiooniprotsessi tulemus on „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“ (2017), mis pühendub elu algusega seotud küsimustele. Ka seoses elu algusega on meditsiini kiire areng seadnud meid keeruliste eetiliste küsimuste ette. Orienteerumisabi käsitleb erinevaid reproduktiivmeditsiiniga seotud valdkondi (kehaväline viljastamine, asendusemadus, sünnieelne diagnostika jne) ja soovib avada Euroopa evangeelsete kirikute ühist seisukohta elu algusega seotud eetilistes küsimustes.

Koolitussarja eesmärk: süvendada teadlikkust elu lõpu ja algusega seotud eetilistest probleemidest ning arutleda evangeelse viisi üle kujundada eetilisi seisukohti keerulistes bioeetilistes küsimustes.

Koolituse aluseks on orienteerumisabide eestikeelsed tõlked:

E-raamat: Viljatusravi ja suremisabi eetika. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunised. [PDF]

E-raamat: Viljatusravi ja suremisabi eetika. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunised. [EPUB]

Koolituse meetod: Koolituspäeva eel tutvuvad osalejad vastava orienteerumisabi tekstiga ja loevad läbi need osad, mis antakse teada registreerimisel. Koolitusel on raskuspunkt seminarivormis arutelul, mida saadavad sissejuhatavad ja selgitavad loengufaasid.

Koolitussarja ja koolituspäevade õpiväljundid:

Koolitussarja läbinud
-tunnevad sügavamalt tänapäevaseid elu lõpu ja algusega seotud eetilisi probleeme;
-oskavad identifitseerida Euroopa evangeelsete kirikute ühiseid lähenemiskohti seoses elu lõppu ja algust puudutavate eetiliste probleemidega ja nende üle arutleda;
-oskavad arutleda kaalutletult evangeelse viisi üle kujundada seiskohti bioeetilistes teemavaldkondades.

Vaata ka ST õppetooli uudiseid:
Lõppes süstemaatilise teoloogia õppetooli ja täienduskoolituse osakonna teine koolitussari. Lisatud slaidid!
Toimus dr J.-C. Põderi esimene koolitus evangeelsete orienteerumisabide üle elu alguse ja lõpuga seotud eetilistes küsimustes. Lisatud slaidid ja fotod!

2017-2016:

ST õppetool viis 2016-2017 reformatsiooni 500. juubeli puhul läbi neljaosalise koolitussarja „Jumala armu poolt vabastatud“: luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval. Vt kursuse videotutvustust siit (kestus 1:43).

 • IV “Loodu pole müügiks”, 20.10.2017
 • III „Inimesed pole müügiks“, 14.03.2017
 • II „Lunastus pole müügiks“, 15.11.2016
 • I „Jumala armu poolt vabastatud“, 20.04.2016

Koolituse alusteksti leiab eesti keelest siit.

Loe ka Luterliku Maailmaliidu kajastust koolitussarja kohta siit.

2017:

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolituste sarja
„Jumala armu poolt vabastatud“:
luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval

viimasel seminaril

Läbiviija: Thomas-Andreas Põder, EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor ja Tartu Ülikooli religioonifilosoofia lektor

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised ning usuteaduse ja sellega seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik teised huvilised.

24.10.2017 IV „Loodu pole müügiks“

Taust ja koolituse alusmaterjal: Üleilmne evangeelsete luterlike kirikute osaduskond – Luterlik Maailmaliit (LML) – tähistab reformatsiooni 500. aastapäeva 2015-2017. Reformatsiooni juubeli peateemaks on osaduskonna kontekstis „Jumala armu poolt vabastatud“, mida avavad lähemalt alateemad „Lunastus pole müügiks“, „Inimesed pole müügiks“ ning „Loodu pole müügiks“.

Teemadele on pühendatud esmakordselt 2015. a. suvel ilmunud neli väikest artiklikogumikku, mis sisaldavad laiemale lugejaskonnale suunatud kaastöid kõigist LML piirkondadest.

Koolituse aluseks on teemavihikute eestikeelne tõlge, mis on elektrooniliselt kättesaadav siit

Koolitussarja eesmärk: süvendada teadlikkust reformatsiooni tähendusest ja evangeelsest luterlikust kirikust kui üleilmsest osaduskonnast ning arutleda luterliku viisi üle olla kristlane ja kirik kaasaja ühiskondliku, konfessionaalse-oikumeenilise ja religioosse pluralismi tingimustes.

4. koolituspäevaks (“Loodu pole müügiks”) on ettevalmistusena vaja lugeda raamatust Jumala armu poolt vabastatud (toim. A. Burghardt, EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjandus  14, Tallinn 2016) leheküljed 226-261.

Uued osalejad on väga teretulnud! Neile on soovituseks lugeda samast raamatust kõigepealt lk 13-14, 20-31, 102-108 ja 164-169.

                 Esimene koolitus (20. aprill 2016)

Mine lehekülje algusesse.