Menu Close

2. Inimesed ja teadustöö

1. Korraline õppejõud

Thomas-Andreas Põder, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja 2017. aasta algusest (professuur oli täitmata 1995. aastast, mil emeriteerus Elmar Salumaa; vahepeal juhiti õppetooli kt vormis)

Kontakt: thomas-andreas.poder@eelk.ee

Korraline kohapealne kõnetund toimub 2023/2024 sügissemestril eelneval e-kirja teel kokkuleppel teoloogiaõppekavade õppesessioonidel instituudi Tallinna õppehoone (Pühavaimu 6) neljandal korrusel (kabinetis, milleni jõuab arvutitega auditooriumi kaudu). Alternatiivina on võimalus kohtuda rakenduste Zoom või Skype kaudu. Kohtumissoovist anda eelnevalt teada e-kirja teel (vt aadressi ülal).

Peamised uurimissuunad:

 • süstemaatiline teoloogia (teoloogiamõiste, kolmainuõpetus/ ristiteoloogia/ õigeksmõistuõpetus, kirikuteooria/ sotsiaaleetika)
 • oikumeeniline teoloogia (kirikute ühtsus/ mitmekesisus, EKOE ja Porvoo Osadus, luterlaste ja õigeusklike dialoog); religioonide/ maailmavaadete pluraalsus, dialoog ja kooselu
 • religioonifilosoofia (religioon(id) filosoofilisest vaatepunktist);
 • religiooni- ja teosemiootika
 • valgustusjärgse (süstemaatilise) teoloogia ajalugu (seoses vaimu- ja sotsiaallooliste dünaamikatega); teoloogia ajalugu Eestis 19.-20. sajandil

Valik publikatsioone:

 • Üheskoos kirik, II: Misjon – Diakoonia – Avalikkus – Religioonid, koostanud koos Kadri Lääsi ja Kadri Eliisabet Põderiga (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXXIII/ Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum 3, 2023, 519 lk).
 • Ajakirja Sign Systems Studies erinumber „Religion in the semiosphere“, koostanud koos Matthew L. Kalkmaniga (Tartu Ülikooli kirjastus, köide 51, nr 2, 2023, lk 229-432)
 • Üheskoos kirik, I: Kirik – Pühakiri – Armulaud – Amet, koostanud koos Kadri Lääsi ja Kadri Eliisabet Põderiga (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXXII/ Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum 2, 2022, 367 lk).
 • Sign, Method, and the Sacred. New Directions in Semiotic Methdologies for the Study of Religion [Märk, meetod ja püha. Semiootiliste metodoloogiate uued suunad religiooni uurimises], J. C. Van Boom, T.-A. Põder (eds.), Reason and Religion 64 / Semiotics of Religion 5 (Berlin, Boston: DeGruyter, 2021, XII+320 lk)
 • Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXVII/ Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum 1, 2018)
 • Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid, koostanud koos R. Tasmuthi ja A. Burghardtiga (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXV, 2017, 288 lk)
 • Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen [Solidaarne tolerantsus. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika] (Forschungen zur Systematischen und Ökumenischen Theologie 156, 2016, 509 lk)
 • Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid, koostanud koos W. Härlega ja tõlkinud (Avatud Eesti Raamat, 2013, 759 lk)
 • Elmar Salumaa, Evangeelium ja eetos, koostaja (Eesti mõttelugu 84, 2008, 542 lk)
 • Üle saja teadusliku ja populaarteadusliku artikli
 • Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia kaasasutaja ja kolleegiumi liige

Käimasolevad uurimisprojektid:

 • (Kultuuriline) Teosemiootika: religiooni mitmekesisus ja dünaamika semiosfääris
 • Oikumeeniline teoloogia: a. üheskoos kirik (kirikuosadus); b. Roomakatoliku Kiriku ja Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas ametlik dialoog ekklesioloogia üle
 • Kõnelemine Jumalast: trinitaarne- ja ristiteoloogia

Konverentsidel osalemised ja ettekanded:

2023. aastal:

 • Kutsutud ettekanne “Õpetuskõneluste ja õpetuskõnelustekstide tähendus ja staatus Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas”, teaduskonverents ühenduses Leuenbergi konkordia 50. aastapäevaga Göttingeni ülikoolis, 24.11.2023, Göttingen, Saksamaa.
 • Kutsutud peaettekanne “Leuenbergi konkordia tähendus Euroopa kirikutele”, juubelikonverents “Leuenbergi konkordia 50 (1973-2023).  Konkordia tähendus piirkonna evangeelsetele kirikutele – isolatsioonist koostööni”, 10.11.2023, Cluij Teoloogiline Insituut / Evangeelse Teoloogia Keskus Ida-Euroopas, Rumeenia.
 • Kutsutud ettekanne “Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas teoloogilised arengud aastast 2013 kuni tänaseni”, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas ja Euroopa Baptisti Federatsiooni konverents “Hinnanguandmine dialoogide 25. aastapäeval ning ühise koostöö lepingu 13. aastapäeval”, Elstali Teoloogiline Seminar, Saksamaa,  28.–30.08.2023
 • Kutsutud ettekanne “Kultuurilise teosemiootika vaade religioosse ja sekulaarse tõlkimise ideele” töökojas “Ebamäärasusega toimetulek, moraalne eksperimenteerimine, kultuuriline semiootika. Kriitilised perspektiivid religioosse ja sekulaarse tõlkimisele”, Õigussemiootika Rahvusvahelise Ümarlaua 23. konverents “Globaalne semiootika ning argipäeva õiguslikud nõuded. Seaduse, religioonidevahelise dialoogi ja tõlkimise kultuuridevaheline kasutamine”, Rooma, Itaalia, 24.-27.05.2023.
 • Ettekanne “Ühine õpetamine Leuenbergi traditsiooni kirikuosaduses”, konverents “Olles üheskoos kirik. Leuenbergi konkordia 50. aastapäev: tagajärjed, tegelikkused, võimalikkused”, Debreceni Reformeeritud Teoloogiline Ülikool, Ungari, 9.-11.03.2023.
 • Kutsutud peaettekanne “Leuenbergi konkordia meetod”, Euroopa oikumeenia uuringute 67. konverents, Bensheimi Evangeelne Oikumeenia Instituut, Saksamaa, 17.-18.02.2023.

vt Ettekanded alates 2016 (T.A.Põder)

Vaata valitud videosalvestusi ettekannetest:

– Ettekanne “Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Süstemaatilise teoloogia vaatevinkel”, Akadeemilise Teoloogia Seltsi 100., Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise 30. ja populaarteadusliku kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia 10. aastapäevale pühendatud konverentsil “Kuhu lähed, Eesti teoloogia?”, 01.10.2021 (ca 10 min vältav ettekanne algab 1:46:00; ligi kolm korda pikema kirjaliku kuju leiab siit.)
– Ettekanne “Usuteaduslik haridus luterlikus vaates”, konverents „EELK UI 75: missioon eile, täna, homme“, 14.05.2021 (ingliskeelse märguande peale, et salvestus pole ligipääsetav, vajuta samal teatel olevale tekstile Watch on You Tube; ettekanne algab 00:12).
– Ettekanne “Schleiermacheri teoloogiahariduse kontseptsiooni tähendusest toona ja täna” (2016); algab 38:33.
– Ettekanne “Evangeelium ja usuvabadus: reformatsiooni teoloogia ja vaimsuse põhijooni” (2016); videosalvestuse esimesed 45 minutit.
– Vastus küsimusele, mis on dogma, saates “Ajalik ja ajatu” (2011) (algab 19:05).

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Akadeemiline CV Academia.edu-s (sisaldab allalaadimiseks arvukalt kirjutiste täistekste)

2. Erakorralised õppejõud

Õppetooliga seotud õppetööd aitavad läbi viia erakorralised õppejõud:

Toomas Abiline, MA (religiooniuuringud), lektor

Kontakt: toomas.abiline@linnamuuseum.ee

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

UI-s süstemaatilise teoloogia õppetooliga seotud kursused: Filosoofia ajalugu, Euroopa filosoofilise mõtte arengulugu

Igor Ahmedov, PhD (teoloogia) kandidaat (Tartu Ülikool), lektor

kontakt: igor.ahmedov@ut.ee

Igor kirjutab Tartu Ülikoolis doktoritööd Kierkegaardlikust haridusteoloogiast. Uurimishuvid on Søren Kierkegaardi teoloogia ja filosoofia (eriti Jumala kui hariduse mõiste); Rowan Williamsi teoloogia; kõrghariduse teoloogia (nt Mike Higton); haridusfilosoofia ja vabade kunstide haridus (eriti Nigel Tubbsi kaasaegne metafüüsika); LGBT+, kväär- ja feministlikteoloogia (eriti Lisa Isherwood ja Elizabeth Stuart); ja neopatristika (eriti Lossky ja Meyendorff).

Ta on saanud teoloogia, religiooniuuringute ja eetika bakalaureuse ja haridusfilosoofia magistrikraadi Winchesteri ülikoolis Inglismaal, ja täiendanud ennast Aarhusi Ülikoolis Taanis. On Suurbritannia haridusfilosoofia seltsi (Philosophy of Education Society of Great Britain) ja usuteaduse uurimise seltsi (Society for the Study of Theology) liige.

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kursus UI-s: Fundamentaalteoloogia

Anne Burghardt, õp, dr.theol., lektor

kontakt: anne.burghardt@gmail.com

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kursus UI-s: Oikumeenika ja konfessioonide tundmine

Karin Kallas-Põder, PhD (teoloogia) kandidaat (Helsingi Ülikool), lektor

Kontakt: karin.kallas-poder@helsinki.fi

Uurimissuunad: Martin Lutheri teoloogia; 19. sajandi hasiidi teoloogia (judaistika); vabaduse, predestinatsiooni, determinismi kontseptsioonid; subjektiivsus teoloogilise argumentatsioonis (nt kogemus, emotsioonid, hoiakud, tajud); teoloogiliste õpetuste väljendumine elupraktikas

Varasemad õpingud: Tartu Ülikool, EELK Usuteaduse Instituut, Paideia – European Institute for Jewish Studies in Sweden, MF Norwegian School of Theology, Religion and Society

2022/2023 akadeemilisel aastal külalisuurija Jeruusalemma Heebrea Ülikoolis

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kursused UI-s: Süstemaatilise teoloogia proseminar, Süstemaatilise teoloogia seminar

Jaanus Noormägi, õp., mag. theol. (teaduskraad), lektor

Kontakt: jnoormagi@gmail.com

Varasem õppetöö: Tartu Ülikooli usuteaduskonnas (1992-2004) kursused Sissejuhatus teoloogiasse, Eetika prolegomena, Eetika süsteem, Eetika ajalugu, Eetika tänapäevased probleemid, Sotsiaaleetika ning Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas (1995-2000) kursus Eetika koolis; Tallinna Ülikoolis (1995-2017) kursused Media Ethics and Selfregulation, Persuasive Communication, Uudisloo kirjutamine, Meedia eetika ja eneseregulatsioon, Teaduse metodoloogia; Audentse Ülikoolis kursused Ärieetika ja -etikett, Spordieetika; EELK Usuteaduse Instituudis (2003-2007) kõik eetika kursused. Lisanduvad arvukalt erinevad täienduskoolituskursused, sh (alates 1994 kuni tänaseni) Õpetaja eetika.

Haridus: 1986 EELK Usuteaduse Instituut (võrdsustatud MA-ga); 1993 Tartu Ülikooli teadusmagister (mag. theol.); 1994-2000 Uppsala Ülikooli doktoriõpe; akadeemiline enesetäiendus Kieli, Müncheni, Tillburgi (Holland) ja Emory (USA) ülikoolides.

Kursused UI-s: Eetika, Eetika seminar, Luther ja luterlik vaimulugu

Margus Ott, PhD (filosoofia)

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Akadeemiline CV Academia.edu-s (sisaldab allalaadimiseks kirjutiste täistekste)
Kodulehekülg

Kursus UI-s: Filosoofia eriseminar (tähelepanuga religioonifilosoofial)

Tauno Teder, õp., MA (teoloogia)

CV täiendamisel.

Kursus UI-s: Luterlike usutunnistuskirjade teoloogia

Tarmo Toom, PhD (teoloogia)

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Akadeemiline CV Academia.edu-s (sisaldab allalaadimiseks kirjutiste täistekste)

Kursus UI-s: Varakiriklik vaimulugu

3. Külalisõppejõud jt õppetooliga seotud uurijad

Johann-Christian Põder, õp. dr. theol., Rostocki Ülikooli usuteaduskonna teoloogilise eetika nooremprofessor
Joona Toivanen, õp. PhD (teoloogia) kandidaat (Tartu Ülikool)
Mati Simm, PhD (teoloogia) kandidaat (Tartu Ülikool)

4. Õppetooliga seotud uurija-üliõpilased (süstemaatilise teoloogia uurimisseminari liikmed)

Uurimisseminari liikmeteks on prof T.-A. Põderi juhendamisel nii EELK Usuteaduse Instituudis kui Tartu Ülikoolis BA, MA ja PhD astmel uurimistöid kirjutavad üliõpilased, aga ka doktorantuuri kandideerimiseks valmistujad. Uuurimisseminari kaasjuhendajaks on olnud viimastel õppeaastatel EELK UI süstemaatilise teoloogia proseminari õppejõud ja Helsingi Ülikooli süstemaatilise teoloogia doktorant Karin Kallas-Põder. 2022/2023 tegi ta uurimistööd Heebrea Ülikooli juures Jeruusalemmas ning seminari aitas läbi viia Jaanus Noormägi. Uurimisseminariga liitumise huvi korral palun võtan kontakti aadressil: thomas-andreas.poder@eelk.ee

Sander Ingemar-Kasak (UI, MA (KLL) lõputöö ja RKH lõputöö)
Tiina Kütt (UI, RKH lõputöö)
Sven Kooli (UI, RKH lõputöö)
Joona Toivanen (TÜ, doktortiöö), Approaches to Trinitarian doctrine in ecumenical and missiological documents with emphasis on ecclesiology (Kolmainuõpetuse kasutus oikumeenilistes ja missioloogilistes dokumentides)
Ariel Süvari, doktoritöö TÜ-s Elmar Salumaa teoloogiast (doktorantuur katkestatud)
Mati Simm, doktoritöö TÜ-s (Raha, teoloogia ja voorused muutuva ühiskonna taustal), kaasjuhendaja Meego Remmel

T.-A. Põderi juhendamisel kirjutatab TÜ-s veel doktoritööd Matthew Kalkman teemal Human Rights and the Embodied Semiotic `Image of God`. Kuna Matthew eesti keelt ei kõnele, siis ta uurimisseminari töös ei osale.

ST 1. uurimisseminar 03.02.2017

Esimene uurimisseminar (3. veebruar 2017)
Mine lehekülje algusesse.