Menu Close

Inimesed ja teadustöö

1. Korralised õppejõud

Thomas-Andreas Põder, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor, õppetooli juhataja

Kontakt: thomas-andreas.poder@eelk.ee

Kõnetund toimub teoloogiaõppekavade õppesessioonide neljapäevadel 12.30-13.10 instituudi Tallinna õppehoone (Pühavaimu 6) neljanda korruse arvutiklassi taguses kabinetis või Zoom’i vahendusel. Vajalik on kohtumissoovist eelnevalt märku anda suuliselt või e-kirja teel.

Peamised uurimissuunad:

 • süstemaatiline teoloogia (teoloogiamõiste, kolmainuõpetus/ ristiteoloogia/ õigeksmõistuõpetus, kirikuteooria/ sotsiaaleetika)
 • oikumeeniline teoloogia (kirikute ühtsus/ mitmekesisus, EKOE ja Porvoo Osadus, luterlaste ja õigeusklike dialoog); religioonide/ maailmavaadete pluraalsus, dialoog ja kooselu
 • religioonifilosoofia (religioon(id) filosoofilisest vaatepunktist);
 • religiooni- ja teosemiootika
 • valgustusjärgse (süstemaatilise) teoloogia ajalugu (seoses vaimu- ja sotsiaallooliste dünaamikatega); teoloogia ajalugu Eestis 19.-20. sajandil

Valik publikatsioone:

 • Sign, Method, and the Sacred. New Directions in Semiotic Methdologies for the Study of Religion [Märk, meetod ja püha. Semiootiliste metodoloogiate uued suunad religiooni uurimises], J. C. Van Boom, T.-A. Põder (eds.), Reason and Religion 64 / Semiotics of Religion 5 (Berlin, Boston: DeGruyter, 2021, XII+320 lk)
 • Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXVII: Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum 1, 2018)
 • Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid, koostanud koos R. Tasmuthi ja A. Burghardtiga (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXV, 2017, 288 lk)
 • Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen [Solidaarne tolerantsus. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika] (Forschungen zur Systematischen und Ökumenischen Theologie 156, 2016, 509 lk)
 • Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid, koostanud koos W. Härlega ja tõlkinud (Avatud Eesti Raamat, 2013, 759 lk)
 • Elmar Salumaa, Evangeelium ja eetos, koostaja (Eesti mõttelugu 84, 2008, 542 lk)
 • Üle saja teadusliku ja populaarteadusliku artikli
 • Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia kaasasutaja ja kolleegiumi liige (alates 2011; 2011-2021 ühtlasi toimetuse liige)

Käimasolevad uurimisprojektid:

 • (Kultuuriline) Teosemiootika: religiooni mitmekesisus ja dünaamika semiosfääris
 • Oikumeeniline teoloogia: a. üheskoos kirik (kirikuosadus); b. Roomakatoliku Kiriku ja Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas ametlik dialoog ekklesioloogia üle
 • Kõnelemine Jumalast: trinitaarne- ja ristiteoloogia

Konverentsidel osalemised ja ettekanded – vt Ettekanded alates 2016 (T.A.Põder).

Vaata valitud videosalvestusi ettekannetest:

– Ettekanne “Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Süstemaatilise teoloogia vaatevinkel”, Akadeemilise Teoloogia Seltsi 100., Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise 30. ja populaarteadusliku kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia 10. aastapäevale pühendatud konverentsil “Kuhu lähed, Eesti teoloogia?”, 01.10.2021 (ca 10 min vältav ettekanne algab 1:46:00; ligi kolm korda pikema kirjaliku kuju leiab siit.)
– Ettekanne “Usuteaduslik haridus luterlikus vaates”, konverents „EELK UI 75: missioon eile, täna, homme“, 14.05.2021 (ingliskeelse märguande peale, et salvestus pole ligipääsetav, vajuta samal teatel olevale tekstile Watch on You Tube; ettekanne algab 00:12).
– Vt T.-A. Põderi ettekande “Schleiermacheri teoloogiahariduse kontseptsiooni tähendusest toona ja täna” (2016) videosalvestust (algab 38:33).
Vt T.-A. Põderi ettekande “Evangeelium ja usuvabadus: reformatsiooni teoloogia ja vaimsuse põhijooni” (2016) videosalvestust (esimesed 45 minutit)
Vt T.-A. Põderi vastust küsimusele, mis on dogma, saates “Ajalik ja ajatu” (2011) (algab 19:05).

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Akadeemiline CV Academia.edu-s (sisaldab allalaadimiseks arvukalt kirjutiste täistekste)

Arne Hiob, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor

Kontakt: arne.hiob@eelk.ee
Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

2. Erakorralised õppejõud

Õppetooli õppetööd aitavad läbi viia ka erakorralised õppejõud:
Toomas Abiline, MA (religiooniuuringud), lektor
Kontakt: toomas.abiline@linnamuuseum.ee
Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Karin Kallas-Põder, PhD kandidaat (Helsingi Ülikool), lektor

3. Külalisõppejõud jt õppetooliga seotud uurijad

Johann-Christian Põder, dr. theol., Rostocki Ülikooli usuteaduskonna teoloogilise eetika nooremprofessor

Robert Kolb, PhD (teoloogia), luterliku teoloogia külalisprofessor

4. Õppetooliga seotud uurija-üliõpilased (süstemaatilise teoloogia uurimisseminari liikmed)

Uurimisseminari liikmeteks (seisuga oktoober 2021) on prof T.-A. Põderi juhendamisel nii EELK Usuteaduse Instituudis kui Tartu Ülikoolis BA, MA ja PhD astmel uurimistöid kirjutavad üliõpilased, aga ka doktorantuuri kandideerimiseks valmistujad. Uuurimisseminari kaasjuhendajaks on EELK UI süstemaatilise teoloogia proseminari õppejõud ja Helsinki Ülikooli süstemaatilise teoloogia doktorant Karin Kallas-Põder. Uurimisseminariga liitumise huvi korral palun võtan kontakti aadressil: thomas-andreas.poder@eelk.ee

Tuuli Põhjakas (TÜ, bakalaureusetöö), Kristlus või antikristlus: Friedrich Nietzsche «Antikristuse» ideed Adolf Von Harnacki «Kristluse olemuse» valguses
Kadri Vanem (TÜ, bakalaureusetöö), Solidaarsus – kristluse imperatiiv
Tia Maria Vene (UI, bakalaureusetöö), Lutheri teoloogia retseptsioonist Elmar Salumaa peateoses „Evangeelse eetose alused“
Heiki Lepist (UI, bakalaureusetöö, K. Kallas-Põderi juhendamisel), Luhteri kirjutisest „Õpetus, kuidas kristlased Moosest peaks käsitlema“ (1525)
Indrek Salumets (UI, magistritöö), Usk ja teod Martin Lutheri “Sermonis headest tegudest” (1520)
Maarika Sepp (UI, magistritöö), magistritöö projekti ettevalmistus
Joona Toivanen (TÜ, doktortiöö), Approaches to Trinitarian doctrine in ecumenical and missiological documents with emphasis on ecclesiology (Kolmainuõpetuse kasutus oikumeenilistes ja missioloogilistes dokumentides)
Ariel Süvari, doktoritöö projekti ettevalmistus
Mati Simm, doktoritöö projekti ettevalmistus (Raha, teoloogia ja voorused muutuva ühiskonna taustal)

T.-A. Põderi juhendamisel kirjutatab TÜ-s veel doktoritööd Matthew Kalkman teemal Human Rights and the Embodied Semiotic `Image of God`. Kuna ta eesti keelt ei kõnele, siis ta uurimisseminari töös ei osale. Sama lugu on Anastasiia Bondarenkoga, kes kirjutab magistritööd Augustinuse ja C.S. Peirce’i teosemiootikast (juhendaja Silvia Salupere ja T.-A. Põder).

ST 1. uurimisseminar 03.02.2017

Esimene uurimisseminar (3. veebruar 2017)
Mine lehekülje algusesse.