Menu Close

Inimesed ja teadustöö

1. Korralised õppejõud

Thomas-Andreas Põder, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor, õppetooli juhataja

Kontakt: thomas-andreas.poder@eelk.ee

Kõnetund toimub teoloogiaõppekavade õppesessioonide neljapäevadel 12.30-13.10 instituudi Tallinna õppehoone (Pühavaimu 6) neljanda korruse arvutiklassi taguses kabinetis või Zoom’i vahendusel. Vajalik on kohtumissoovist eelnevalt märku anda suuliselt või e-kirja teel.

t a poder foto tkuusemaa

Peamised uurimissuunad:

 • süstemaatiline teoloogia (teoloogiamõiste, kolmainuõpetus/ ristiteoloogia/ õigeksmõistuõpetus, kirikuteooria/ sotsiaaleetika)
 • oikumeeniline teoloogia (kirikute ühtsus/ mitmekesisus, EKOE ja Porvoo Osadus, luterlaste ja õigeusklike dialoog); religioonide/ maailmavaadete pluraalsus, dialoog ja kooselu
 • religioonifilosoofia (religioon(id) filosoofilisest vaatepunktist);
 • religiooni- ja teosemiootika
 • valgustusjärgse (süstemaatilise) teoloogia ajalugu (seoses vaimu- ja sotsiaallooliste dünaamikatega); teoloogia ajalugu Eestis 19.-20. sajandil

Valik publikatsioone:

 • Sign, Method, and the Sacred. New Directions in Semiotic Methdologies for the Study of Religion [Märk, meetod ja püha. Semiootiliste metodoloogiate uued suunad religiooni uurimises], J. C. Van Boom, T.-A. Põder (eds.), Reason and Religion 64 / Semiotics of Religion 5 (Berlin, Boston: DeGruyter, 2021, XII+320 lk)
 • Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXVII: Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum 1, 2018)
 • Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid, koostanud koos R. Tasmuthi ja A. Burghardtiga (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXV, 2017, 288 lk)
 • Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen [Solidaarne tolerantsus. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika] (Forschungen zur Systematischen und Ökumenischen Theologie 156, 2016, 509 lk)
 • Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid, koostanud koos W. Härlega ja tõlkinud (Avatud Eesti Raamat, 2013, 759 lk)
 • Elmar Salumaa, Evangeelium ja eetos, koostaja (Eesti mõttelugu 84, 2008, 542 lk)
 • Üle 100 teaduslikku ja populaarteaduslikku artiklit
 • Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (rajatud 2011) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige

Käimasolevad uurimisprojektid:

 • Teosemiootika: religiooni mitmekesisus ja dünaamika semiosfääris
 • Oikumeeniline teoloogia: üheskoos kirik

Konverentsidel osalemised ja ettekanded (Koroona tõttu hetkel puudulikult aktualiseeritud)

– Ettekanne “Euroopa tähendus Ida-Euroopa vähemuskirikutele Eesti evangeelse luterliku kiriku näitel” Euroopa 26. konfessiooniloo konverentsil “Euroopa ja kirikud” (2.-3. märts 2018, Benhseim, Saksamaa).
– Ettekanne “Semiosphere and Religion. An Attempt in Theosemiotics in Dialoge with Juri Lotman” Lotmani 10. aastakonverentsil “”You Can Still Suprise Me”. Lotman’s Later Oeuvre: Results and Research Problems” (8.-10. juuni 2018, Tallinn).
– Külalisloengute sari “Reformatsioon – teoloogia, tänapäevane tähendus, tulevikuväljavaated” Evangeelse Luterliku Kiriku Teoloogilise Seminari õppepäevadel (Novosaratovka (St. Petersburg), 22.-31. august 2018). Teised õppejõud on prof. Daniel C. Beros (Buenos Aires), prof. Kenneth G. Appold (Princeton) ja prof. András Korányi (Budapest).
– Ettekanne “Uue Kiriku Laulu- ja Palveraamatu väljakutsed dogmaatika vaatenurgast” EELK Lauluraamatukonverentsil 26.-27. oktoober 2018 Tartus.

Vaata valitud videosalvestusi ettekannetest:

– Ettekanne “Usuteaduslik haridus luterlikus vaates”, konverents „EELK UI 75: missioon eile, täna, homme“, 14.05.2021 (ingliskeelse märguande peale, et salvestus pole ligipääsetav, vajuta samal teatel olevale tekstile Watch on You Tube; ettekanne algab 00:12).
– Vt T.-A. Põderi ettekande “Schleiermacheri teoloogiahariduse kontseptsiooni tähendusest toona ja täna” (2016) videosalvestust (algab 38:33).
Vt T.-A. Põderi ettekande “Evangeelium ja usuvabadus: reformatsiooni teoloogia ja vaimsuse põhijooni” (2016) videosalvestust (esimesed 45 minutit)
Vt T.-A. Põderi vastust küsimusele, mis on dogma, saates “Ajalik ja ajatu” (2011) (algab 19:05).

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Akadeemiline CV Academia.edu-s

Arne Hiob, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor

Kontakt: arne.hiob@eelk.ee
Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

2. Erakorralised õppejõud

Õppetooli õppetööd aitavad läbi viia ka erakorralised õppejõud:
Toomas Abiline, MA (religiooniuuringud), lektor
Kontakt: toomas.abiline@linnamuuseum.ee
Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Karin Kallas-Põder, PhD kandidaat (Helsingi Ülikool)

3. Külalisõppejõud jt õppetooliga seotud uurijad

Johann-Christian Põder, dr. theol., Rostocki Ülikooli usuteaduskonna teoloogilise eetika nooremprofessor

Robert Kolb, PhD (teoloogia), luterliku teoloogia külalisprofessor

4. Õppetooli uurija-üliõpilased (praegused lõputööde kirjutajad)

Prof. T.-A. Põderi juhendatavad EELK Usuteaduse Instituudis seisuga veebruar 2018, nende uurimistööde esialgsed pealkirjad ja eeldatav kaitsmisaeg.

Jana Abzalon (RKH), Lutheri “Traktaat kristlase vabadusest” ja selle tähendus täna E. Jüngeli näitel (kevad 2019)
Mari-Liis Karula (RKH), “Töö pühitsemine” (Opus Dei) ja “usust lähtuv elu” (Oswald Bayer) (kevad 2019)
Rita Belõševa (RKH), Pühakirja-mõistmise kesksed põhimõtted Martin Lutheri juures ning tema seletus ühele psalmile (kevad 2018)
Doris Raudsepp (RKH), Eshatoloogia tavakäsitluste tüüpjooned ja Vítor Westhelle kriitilised küsimused (kevad 2018)
Kairi Tamuri (RKH), Gerhard O. Forde’i käsitus Martin Lutheri ristiteoloogiast ja radikaalse luterluse programm (kevad 2018)
Kreet Aun (MA-kandidaat KKL), Lootusest (Jürgen Moltmann, Gerhard Sauter) (kevad 2019)
Karin Kallas (MA-kandidaat US), Jumala- ja inimesemõistmine Martin Lutheri De servo arbitrio ning selle tänapäevaste tõlgenduste põhjal (kevad 2018)
Ülo Liivamägi (MA-kandidaat US), Eesti Evangeele Luterliku Kiriku vaimulike arusaam vaimulikust arengust (juh. L. Kilemit, T.-A. Põder) (kevad 2018)
Tiit Maasikmäe (MA-kandidaat US), Gerhard O. Forde luterlik jutluseteoloogia ja EELK vaimulike jutluste analüüs (kevad 2018)
Peeter Mikkov (MA KKL), Lõpmatusest teoloogias ja matemaatikas (kevad 2018)
Volli Nugis (MA-kandidaat US) (kevad 2019)
Ariel Süvari (MA-kandidaat US), Kriitilisi märkusi Joerg Riegeri „paljususe teoloogiale“ Ingolf Dalferthi olevikuliseks saava Jumala mõistmise foonil (kevad 2018)
Joona Toivanen (PhD-kandidaat, TÜ usuteaduskond, juh. T.-A. Põder), The approaches to Trinitarian doctrine in the ecumenical and missiological documents (Kolmainuõpetuse kasutus oikumeenilistes ja missioloogilistes dokumentides) (osaleb ST uurimisseminaris külalisena)

ST 1. uurimisseminar 03.02.2017

Esimene uurimisseminar (3. veebruar 2017)
Mine lehekülje algusesse.