Menu Close

Inimesed ja teadustöö

1. Korraline õppejõud

Thomas-Andreas Põder, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor, õppetooli juhataja

Kontakt: thomas-andreas.poder@eelk.ee

Korraline kohapealne kõnetund toimub 2022/2023 sügissemestril teoloogiaõppekavade õppesessioonidel reedeti 12.35-13.05 instituudi Tallinna õppehoone (Pühavaimu 6) neljandal korrusel (kabinetis, milleni jõuab arvutitega auditooriumi kaudu). Lisaks toimuvad korralised kõnetunnid rakenduste Zoom või Skype kaudu teisipäeviti 17.00-18.00. Kohtumissoovist anda eelnevalt teada suuliselt või e-kirja teel.

Peamised uurimissuunad:

 • süstemaatiline teoloogia (teoloogiamõiste, kolmainuõpetus/ ristiteoloogia/ õigeksmõistuõpetus, kirikuteooria/ sotsiaaleetika)
 • oikumeeniline teoloogia (kirikute ühtsus/ mitmekesisus, EKOE ja Porvoo Osadus, luterlaste ja õigeusklike dialoog); religioonide/ maailmavaadete pluraalsus, dialoog ja kooselu
 • religioonifilosoofia (religioon(id) filosoofilisest vaatepunktist);
 • religiooni- ja teosemiootika
 • valgustusjärgse (süstemaatilise) teoloogia ajalugu (seoses vaimu- ja sotsiaallooliste dünaamikatega); teoloogia ajalugu Eestis 19.-20. sajandil

Valik publikatsioone:

 • Sign, Method, and the Sacred. New Directions in Semiotic Methdologies for the Study of Religion [Märk, meetod ja püha. Semiootiliste metodoloogiate uued suunad religiooni uurimises], J. C. Van Boom, T.-A. Põder (eds.), Reason and Religion 64 / Semiotics of Religion 5 (Berlin, Boston: DeGruyter, 2021, XII+320 lk)
 • Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXVII: Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum 1, 2018)
 • Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid, koostanud koos R. Tasmuthi ja A. Burghardtiga (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXV, 2017, 288 lk)
 • Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen [Solidaarne tolerantsus. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika] (Forschungen zur Systematischen und Ökumenischen Theologie 156, 2016, 509 lk)
 • Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid, koostanud koos W. Härlega ja tõlkinud (Avatud Eesti Raamat, 2013, 759 lk)
 • Elmar Salumaa, Evangeelium ja eetos, koostaja (Eesti mõttelugu 84, 2008, 542 lk)
 • Üle saja teadusliku ja populaarteadusliku artikli
 • Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia kaasasutaja ja kolleegiumi liige (alates 2011; 2011-2021 ühtlasi toimetuse liige)

Käimasolevad uurimisprojektid:

 • (Kultuuriline) Teosemiootika: religiooni mitmekesisus ja dünaamika semiosfääris
 • Oikumeeniline teoloogia: a. üheskoos kirik (kirikuosadus); b. Roomakatoliku Kiriku ja Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas ametlik dialoog ekklesioloogia üle
 • Kõnelemine Jumalast: trinitaarne- ja ristiteoloogia

Konverentsidel osalemised ja ettekanded – vt Ettekanded alates 2016 (T.A.Põder).

Vaata valitud videosalvestusi ettekannetest:

– Ettekanne “Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Süstemaatilise teoloogia vaatevinkel”, Akadeemilise Teoloogia Seltsi 100., Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise 30. ja populaarteadusliku kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia 10. aastapäevale pühendatud konverentsil “Kuhu lähed, Eesti teoloogia?”, 01.10.2021 (ca 10 min vältav ettekanne algab 1:46:00; ligi kolm korda pikema kirjaliku kuju leiab siit.)
– Ettekanne “Usuteaduslik haridus luterlikus vaates”, konverents „EELK UI 75: missioon eile, täna, homme“, 14.05.2021 (ingliskeelse märguande peale, et salvestus pole ligipääsetav, vajuta samal teatel olevale tekstile Watch on You Tube; ettekanne algab 00:12).
– Ettekanne “Schleiermacheri teoloogiahariduse kontseptsiooni tähendusest toona ja täna” (2016); algab 38:33.
– Ettekanne “Evangeelium ja usuvabadus: reformatsiooni teoloogia ja vaimsuse põhijooni” (2016); videosalvestuse esimesed 45 minutit.
– Vastus küsimusele, mis on dogma, saates “Ajalik ja ajatu” (2011) (algab 19:05).

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Akadeemiline CV Academia.edu-s (sisaldab allalaadimiseks arvukalt kirjutiste täistekste)

2. Erakorralised õppejõud

Õppetooliga seotud õppetööd aitavad läbi viia erakorralised õppejõud:

Toomas Abiline, MA (religiooniuuringud), lektor

Kontakt: toomas.abiline@linnamuuseum.ee

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Igor Ahmedov, PhD (teoloogia) kandidaat (Tartu Ülikool), lektor

kontakt: igor.ahmedov@ut.ee

Igor kirjutab Tartu Ülikoolis doktoritööd Kierkegaardlikust haridusteoloogiast. Uurimishuvid on Søren Kierkegaardi teoloogia ja filosoofia (eriti Jumala kui hariduse mõiste); Rowan Williamsi teoloogia; kõrghariduse teoloogia (nt Mike Higton); haridusfilosoofia ja vabade kunstide haridus (eriti Nigel Tubbsi kaasaegne metafüüsika); LGBT+, kväär- ja feministlikteoloogia (eriti Lisa Isherwood ja Elizabeth Stuart); ja neopatristika (eriti Lossky ja Meyendorff).

Ta on saanud teoloogia, religiooniuuringute ja eetika bakalaureuse ja haridusfilosoofia magistrikraadi Winchesteri ülikoolis Inglismaal, ja täiendanud ennast Aarhusi Ülikoolis Taanis. On Suurbritannia haridusfilosoofia seltsi (Philosophy of Education Society of Great Britain) ja usuteaduse uurimise seltsi (Society for the Study of Theology) liige.

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Anne Burghardt, õp. dr. theol., lektor

kontakt: anne.burghardt@gmail.com

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Aarne HiiobArne Hiob, õp. dr. theol, emeriitprofessor

Kontakt: arne.hiob@eelk.ee

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Jaanus Noormägi, õp. mag. theol. (teaduskraad), lektor

Kontakt: jnoormagi@gmail.com

Varasem õppetöö: Tartu Ülikooli usuteaduskonnas (1992-2004) kursused Sissejuhatus teoloogiasse, Eetika prolegomena, Eetika süsteem, Eetika ajalugu, Eetika tänapäevased probleemid, Sotsiaaleetika ning Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas (1995-2000) kursus Eetika koolis; Tallinna Ülikoolis (1995-2017) kursused Media Ethics and Selfregulation, Persuasive Communication, Uudisloo kirjutamine, Meedia eetika ja eneseregulatsioon, Teaduse metodoloogia; Audentse Ülikoolis kursused Ärieetika ja -etikett, Spordieetika; EELK Usuteaduse Instituudis (2003-2007) kõik eetika kursused. Lisanduvad arvukalt erinevad täienduskoolituskursused, sh (alates 1994 kuni tänaseni) Õpetaja eetika.

Haridus: 1986 EELK Usuteaduse Instituut (võrdsustatud MA-ga); 1993 Tartu Ülikooli teadusmagister (mag. theol.); 1994-2000 Uppsala Ülikooli doktoriõpe; akadeemiline enesetäiendus Kieli, Müncheni, Tillburgi (Holland) ja Emory (USA) ülikoolides.

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Karin Kallas-Põder, PhD (teoloogia) kandidaat (Helsingi Ülikool), lektor

Kontakt: karin.kallas-poder@helsinki.fi

Uurimissuunad: Martin Lutheri teoloogia; 19. sajandi hasiidi teoloogia (judaistika); vabaduse, predestinatsiooni, determinismi kontseptsioonid; subjektiivsus teoloogilise argumentatsioonis (nt kogemus, emotsioonid, hoiakud, tajud); teoloogiliste õpetuste väljendumine elupraktikas

Varasemad õpingud: Tartu Ülikool, EELK Usuteaduse Instituut, Paideia – European Institute for Jewish Studies in Sweden, MF Norwegian School of Theology, Religion and Society

2022/2023 akadeemilisel aastal külalisuurija Jeruusalemma Heebrea Ülikoolis

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

3. Külalisõppejõud jt õppetooliga seotud uurijad

Johann-Christian Põder, õp. dr. theol., Rostocki Ülikooli usuteaduskonna teoloogilise eetika nooremprofessor
Tiit Pädam, õp. dr. theol., EELK Stockholmi koguduse õpetaja
Joona Toivanen, õp. PhD (teoloogia) kandidaat (Tartu Ülikool)
Mati Simm, PhD (teoloogia) kandidaat (Tartu Ülikool)
Ariel Süvari, PhD (teoloogia) kandidaat (Tartu Ülikool)

4. Õppetooliga seotud uurija-üliõpilased (süstemaatilise teoloogia uurimisseminari liikmed)

Uurimisseminari liikmeteks on prof T.-A. Põderi juhendamisel nii EELK Usuteaduse Instituudis kui Tartu Ülikoolis BA, MA ja PhD astmel uurimistöid kirjutavad üliõpilased, aga ka doktorantuuri kandideerimiseks valmistujad. Uuurimisseminari kaasjuhendajaks on olnu viimastel õppeaastatel EELK UI süstemaatilise teoloogia proseminari õppejõud ja Helsingi Ülikooli süstemaatilise teoloogia doktorant Karin Kallas-Põder. 2022/2023 teeb ta uurimistööd Heebrea Ülikooli juures Jeruusalemmas. Seminari aitab läbi viia Jaanus Noormägi. Uurimisseminariga liitumise huvi korral palun võtan kontakti aadressil: thomas-andreas.poder@eelk.ee

Kadi Ojasoo (UI, bakalaureusetöö), juhendaja J. Noormägi
Sander Ingemar-Kasak
(UI, bakalaureusetöö)
Siim
 Kallas (UI, bakalaureusetöö), Schleiermacheri dogmaatilise peateose “Kristlik usk” paragrahv 4, tähelepanuga selle kontekstil ja retseptsioonil
Kadri Vanem
 (TÜ, bakalaureusetöö), Solidaarsus – kristluse imperatiiv
Indrek Salumets (UI, magistritöö), Usk ja teod Martin Lutheri “Sermonis headest tegudest” (1520)
Marika Sepp (UI, magistritöö), Õigeusu (VÕK) ja evangeelsete kirikute (EKOE) suhe nn surmaeetikasse
Joona Toivanen (TÜ, doktortiöö), Approaches to Trinitarian doctrine in ecumenical and missiological documents with emphasis on ecclesiology (Kolmainuõpetuse kasutus oikumeenilistes ja missioloogilistes dokumentides)
Ariel Süvari, doktoritöö TÜ-s Elmar Salumaa teoloogiast
Mati Simm, doktoritöö TÜ-s (Raha, teoloogia ja voorused muutuva ühiskonna taustal), kaasjuhendaja Meego Remmel

T.-A. Põderi juhendamisel kirjutatab TÜ-s veel doktoritööd Matthew Kalkman teemal Human Rights and the Embodied Semiotic `Image of God`. Kuna Matthew eesti keelt ei kõnele, siis ta uurimisseminari töös ei osale.
Sama lugu on Anastasiia Bondarenkoga, kes kirjutab magistritööd teemal Introduction to Hryhorii Skovoroda:
The Universal Emblem (juhendaja Silvia Salupere ja T.-A. Põder).

ST 1. uurimisseminar 03.02.2017

Esimene uurimisseminar (3. veebruar 2017)
Mine lehekülje algusesse.