Menu Close

Elukestva õppe projekt

Intercultural Methods of Community Development elukestva õppe projekt

Tänapäev Euroopa vajab sotsiaalprobleemide lahendamisel ka kogukonna arendamisel kõigi ühiskonnaliikmete panust. Kuidas kirik ja kogudus osalevad ning mida võiks teiste käest õppida? Vastuseid otsitakse koostöös “Intercultural Methods of Community Development” elukestav õppe raames toimuvas projektis, mille rahastus on EL Grundtvigi programmist.

EELK Usuteaduse partnerid projektis on: University of Craiova – Faculty of Theology, Sofia University St. Kliment Ochridsky – Faculty of Theology, EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia department, MF Norwegian School of Theology Oslo.

Projekti juhtpartneriks oli Rumeeniast Craiova Ülikool, projekti eduka läbiviimise eesmärgil toimusid kolmel korral korralduslikud koosolekud: Rumeenias (Craiovas 12-15.11.2009),  Itaalias (22-26.03.2010) ja Norras (28.06-2.07.11 lõpphindamine).

Projekti esimeses etapis koostati ankeet, mille järgi viidi läbi küsitus igas partnerriigis, maa-või vaesemates piirkondades. Ankeedi põhistruktuuri moodustasid: a)ülevaade piirkonnast, b) küsimused piirkonna probleemidest ning c) koolitusvajadused.

Seega, Eestis küsitleti maapiirkondade koguduste pastoreid eesmärgiga saada ülevaade piirkondlikest probleemidest ja koolitusvajadustest. Ankeet saadeti välja maa-ja väikelinnade kogudustele, vastajateks olid kohapeal teenivad vaimulikud. Kokku laekus tagasi 55 täidetud ankeeti, mis on 75% koguarvust.

Uuringu tulemused näitasid, et suurimaks probleemiks maapiirkondades on vaesus ja sellega kaasnevad probleemid ning üksikvanematega seotud probleemid. Koolituse teemadena sooviti õppida praktilisi meetodeid kogukonna arendamiseks.

Projekti teises etapis oli eesmärgiks vahetada kogemusi kogukonna arendustegevusest. Eesmärgi saavutamiseks toimus igal maal 5päevane koolitus, igast maast osales projektis kokku 16 pastorit/preestrit/munka või nunna.

Iga partner tutvustas oma maad ja kohalikke näiteid, mida koos reflekteeriti, õpitut täiendasid rahvuskultuuri ja rahvuskirikute traditsioonide tutvustamine.

Seminar-töötuba toimumisjad olid:

Eesti, 29.09-3.10.2010

Rumeenia 8.-13.11.2010

Itaalia 17-22.02.2011

Bulgaaria 26-31.03.2011

Norra 22-27.05.2011

Koolituste kokkuvõttena koostati inglise keelne „Heade näidete kogumik“, mille elektroonilise versiooni leiab iga partneri Interneti-koduleheküljelt.

Kõik projektis osalejad andsid projektile suurepärase tagasiside. Oluliseks peeti just vahetu nägemise-suhtlemise kogemust ja konkreetsete meetodite praktikat. Õpiti üksteist tundma – lisaks multiregionaalsusele oli projektil multireligioone dimensioon – koos õppisid katoliiklased, õigeusklikud ja protestandid. Vahetati kogudustega kontakte ja pärast projekti lõppemist suheldakse omavahel Internetis.

SAMAL TEEMAL