Menu Close

Toimus dr J.-C. Põderi esimene koolitus evangeelsete orienteerumisabide üle elu alguse ja lõpuga seotud eetilistes küsimustes.

Süstemaatilise teoloogia õpinguteks hädavajaliku abivahendi “Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid” hinnaks on kirjastusest ostes vaid 7.- eurot. Lisaks on Elmar Salumaa artiklitest jt lühikestest kirjutistest koostatud raamatu “Evangeelium ja eetos” hinnaks vaid 5.- eurot!

“Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid”, koost. Wilfried Härle, Thomas-Andreas Põder, tlk. T.-A. Põder, toim. A. Burghardt, Avatud Eesti Raamat, Tartu: Ilmamaa, 2013, 769 lk.

Kogumik sisaldab 42 saksa ja inglise keelest tõlgitud teksti. Valik juhindub eesmärgist koondada tekstid, mis viimase 200 aasta vältel (alates Schleiermacherist) on mänginud ja mängivad evangeelses teoloogialoos nii põhjapanevat rolli, et nende najal on võimalik omandada tervikülevaade sellest ajavahemikust ning mille kohta on võimalik öelda: kes on need tekstid põhjalikult läbi töötanud ja nendega kriitiliselt suhestunud, sellel on hea teoloogialooline ja süstemaatilis-teoloogiline alus nii teoloogiaõpinguteks ja -eksamiteks kui tööks ametites, kus on vajalik või tuleb kasuks teoloogiline haridus. Kuid nende tekstide tundmine kuulub kindlasti igasuguse korraliku humanitaarhariduse juurde, võimaldades tervikpildi loomist – mitte ainult – Lääne mõtteloo jaoks olulisest traditsioonist.

Raamatu algusesse on lisatud Wilfried Härle sissejuhatused kõikidele tekstidele, mis üheskoos (kokku ca 70 lk) annavad omamoodi suurepärase lühiülevaate uuemast teoloogialoost. Sissejuhatustele eelneb Thomas-Andreas Põderi põhjalik saateartikkel “Evangeelne teoloogia ja selle põhitekstid”. 

Elmar Salumaa, “Evangeelium ja eetos”, koost. Thomas-Andreas Põder, Eesti mõttelugu 84, Tartu: Ilmamaa, 2008, 544 lk. Vt ja lisa ostukorvi siit.

Elmar Salumaa (1908-1996) on 20. sajandi kõige olulisem eestikeelne süstemaatiline teoloog. Toetudes tema artiklite jt lühemate kirjutiste täielikule bibliograafile on neist tehtud kogumiku “Evangeelium ja eetos” jaoks hoolikalt kaalutletud valik, esinduslik ja peaaegu täielik selles osas, mis on mõtteloo seisukohalt olulisem. Ühtlasi sisaldab raamat kõige ilmekamaid ja huvitavamid ajstuloolisi kajastusi kiriku seisundist Eesti ühiskonnas ja seetõttu ka ühiskondliku olukorra avaramat analüüsi.

Teose 32 teksti on jaotatud seitsmesse ossa: 1. Kirik iseseisvusaegses ühiskonnas, 2. Piibel, 3. Martin Luther ja usupuhastuse teoloogia, 4. Evangeelse teoloogia suurkujud, 5. Teoloogia kiriku kuulutusülesande teenistuses, 6. Mõtisklused, 7. Kirik nõukogudeaegses ühiskonnas.

Raamatu koostaja põhjalik saateartikkel käsitleb (1) Salumaa elukäiku, kirjalikku pärandit ja kohta 20. sajandi eesti teoloogias, (2) kogumiku koostamise põhimõtteid, ülesehitust ja sisu, (3) raskusi Salumaa mõtlemise mõistmisel ning tema sõnumit.

“Kui võtta kokku Salumaa mõtlemise eripära, siis evangeelium, mis sünnitab usalduse Jumala vastu, ning sellel usaldusel rajanev elu – evangeelium ja eetos – olid tema mõtlemise lahutamatult kokku kuuluvad raskuskeskmed. Need raskuskeskmed ei ole aga võrdsed: üha uus keskendumine evangeeliumile ja evangeeliumist lähtumine on see, millel najal mõista, kritiseerida ja kujundada eetost. See teeb Salumaa mõtlemisest elava ja paindliku mõtlemise – nii nagu ka usk ei ole mingisuguste vormelite tõeks pidamine või kommete täitmine. Usk on elav usaldus usatava Jumala vastu. See usaldus kandis Elmar Salumaad ennast ning evangeeliumi kaudu määratud Jumala ja inimese suhte üle mõtlemine oli tema jaoks ülesanne, millega tuleb ikka uuesti alustada.” (T.-A. Põder)

SAMAL TEEMAL