Menu Close

Kõneldi algkristluse sündi mõjustanud teguritest

UI - teaduskonverents 2013 057

UI-s peeti  8. novembril teaduskonverents „Religioosse ja teoloogilise väljundi leidmine erinevates ühiskondlikes kontekstides“.

Konverentsi eesmärgiks oli tutvustada doktorite –  Randar Tasmuthi, Jaan Lahe, Urmas Nõmmiku ja  Arne Hiobi ning doktorantide Elo Süldi ja  Ergo Naabi uurimusi algkristluse sündi mõjustanud teguritest, nendest uskumustest, vaadetest ja praktikatest, mis kristluse esimestel aastakümnetel aset leidsid. Oluline koht on selles antiikmaailmas kasutatud mõistete tolleaegse tähenduse avamisel.

Dr  Lahe rääkis Rooma keisririigis levinud Mithrase kultusest, dr Nõmmik uuris, kas rikas on VT tarkus- ja psalmikirjanduses probleem. TÜ doktorant Elo Süld vaagis  erinevatel aegadel elanud Pauluse ja Muhammadi  ühiseid probleeme ning TLÜ doktorant Ergo Naab rääkis evangeeliumi ja impeeriumi seostest.

Ihu-templi kristoloogiast  ettekande teinud prof Tasmuth ütleb, et Vana Testamendi põhjal oli Paulusele Jeruusalemma tempel igal juhul Jumala ligiolu paigaks. „Selle kõrval esitab VT Jumalat ka Iisraeli rahva keskele elama asuvana, lahus templi olemasolust. Nii heebrea VT-s kui LXX-s on mõnetine pinge templi kui Jumala ligiolu koha ja Iisraeli rahva kui samuti Jumala kohalolu paiga vahel.

Pauluse vaade inimese ihule kui Jumala templile (1Kr 3:16, 6:19 jm) toetus VT erinevatele tõlgenduslugudele juutluses, mis võimaldas tal mõelda ka seda, et kui inimene sureb, siis hajub ka see tabernaakel, see telk (pühamu), mis on sedapuhku inimese ihu tähenduses (2Kr 5:1jj).

Kui aga üksiku kristlase „ihu“ on ette nähtud olema Jumala Vaimu tempel, on samas erinevad indiviidid ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, Kristuse ihuks ehk koguduseks (1Kr 12:12j). Näitan oma töös, et Pauluse kohaselt ei ole kollektiivil määravat asendit indiviidi ees ega ka vastupidi, vaid ta taotles nende vahel mingit vastutusrikast Kristuse-keskset tasakaalu.“

Ettekannetele järgnes elav arutelu, mida juhtis  Liina Kilemit.

Eesti Teadusfondi toetus projektile lõpeb tuleval aastal. Dr Tasmuthi sõnul seisab ees aruandlus tehtud tööst, Eestis ja välismaal avaldatud artiklitest ning üldsusele suunatud tegevustest, mis teemat tutvustavad. „Kindlasti on kavas samalaadne konverents ka sügisel 2014. Kui 2009 ilmus eelmise grandi (2006-2008) tulemusi tutvustav EELK UI toimetis nr 19, siis praegu me veel täpselt ei tea, missuguses vormis kavatseme käesoleva projekti tulemused kokku võtta. Teadusruum Eestis ja rahvusvaheliselt on sellevõrra muutunud, et leviku ja kulude osas tuleb teha uued kaalutlused“.

Fotoalbumit vaata siit.

 

 

SAMAL TEEMAL