Menu Close

Hingehoid

Valides usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe raames hingehoiu spetsialiseerumise saab omandada hingehoiutööks vajalikud teadmised ja oskused. Õppekava on kooskõlas Kutsekojas kinnitatud hingehoidja kutsestandardiga ning õpingute käigus on võimalik omandada enamus kutse omistamiseks nõutavatest kompetentsidest. Kutsetunnistuse saamiseks on aga vaja täiendavalt sooritada kutseeksam kutse andja ehk Eesti Kaplanite Kutseühingu juures. Sellesse kutseühingusse kuuluvad ka hingehoidjad.

Töötame selle nimel, et lähitulevikus võiks Usuteaduse Instituudi rakenduskõrgharidusõppe hingehoiu eriala lõpetaja koos diplomiga omandada ka kutsetunnistuse.

Diakoonia ja hingehoiu eriala magistriõppes on oluline erialase kompetentsi tõstmiseks ning üheks eelduseks kõrgemale kutsetasemele püüdlemisel, kuid UI usuteaduse magistriõppe diakoonia ja hingehoiu eriala läbimine ainuüksi ei anna kõiki vajalikke kutsestandardis määratletud kompetentse. Koos üliõpilase varasemate õpingutega on see siiski saavutatav, aga seda tuleb hinnata personaalselt.

Vajadus erialase hariduse omandanud hingehoidjate järele on kasvav ning seega paranevad järjest ka väljavaated sel alal töö leidmiseks. Lisaks kõrghariduse andmisele tegeleme samuti hingehoidjate superviseerimisega ning professionaalse arengu toetamisega.

Hingehoiu eriala valmistab ette hingehoidjaid töötamaks haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes jm. Lisaks teoloogilistele ainetele, mille raames on enam rõhku pandud praktilise teoloogia ainetele, koosneb hingehoiu õpe psühholoogia ja nõustamise distsipliinidest koos vastava metoodika omandamise ja supervisiooniga. Samuti sooritavad hingehoidjad arvestatavas mahus praktikat ning saavad ettevalmistuse sotsiaaltöö valdkonnas.

Usuteaduse Instituut on ainuke õppeasutus Eestis, kus saab omandada kõrghariduse hingehoius.

Hingehoiu olemusest ja vajalikkusest

Hingehoid on osa tööst, mida tehakse inimese kui terviku nõustamiseks ja hoidmiseks. Samas on hingehoid osa tööst, mida kirik teeb ühiskonna ja selle liikmete teenimiseks. Hingehoidja on isik, kes on lisaks teoloogilisele haridusele saanud erilise ettevalmistuse aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi. Hingehoidja töö on lähedane kliinilisele psühholoogile, hõlmates sellest erinevalt ka inimese eksistentsiaalseid ja vaimseid vajadusi. Hingehoid haiglas, hoolekandeasutuses, koolis, vanglas jm ei ole otsene misjoni- ega kuulutustöö, vaid kannatavale inimesele toeks olemine tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt.

Hingehoidja ülesanne on vähendada haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid ning aidata inimesel mõista oma praeguse ja tulevase seisundi tähendust oma elus kui tervikus. Hingehoidja püüab aidata kannatavat inimest lähtuvalt veendumusest, et inimene on ihu, hinge ja vaimu jagamatu tervik. Füüsilised kannatused põhjustavad sageli kriisi nii enesehinnangus, suhetes kui ka maailmavaates. Hingehoidja võib olla toeks nende protsesside mõistmisel. Näiteks haigla või hoolekandeasutuse personali liikmena aitab ta parandada patsiendi enesetunnet ning ravitöö inimlikku kvaliteeti haiglas.

Tänapäevase hingehoiu aluseks on ligimesekeskne mudel, mille lähtekohad on kliendikeskses teraapias:

1. Hingehoiu oluliseks aluseks on hoiakud, mis on õpitavad kasvuprotsessi kaudu.

2. Hingehoius keskendutakse inimesele kui subjektile. Ta on vastutav iseenda eest ja otsustav osaline interaktsioonis teise inimesega ning sotsiaalse keskkonnaga üldisemalt.

3. Hingehoidja toetab aidatava kasvu ja teadvustamisprotsessi. Seega ligimesekeskses mudelis annab hingehoidja abi üksnes sellega, et toetab aidatavat tema probleemide lahendamisel ja sügavaima identiteedi otsingutes tema omal viisil, tingimustel ja rütmis.

4. Hingehoius käsitletakse usku kogemuslikust vaatenurgast. Oluline on see, mis inimesega toimub ja kuidas ta seda tajub.

5. Esile kerkib inimese isiklik spirituaalsus. Erineva spirituaalsuse puhul ei ole tähtis niivõrd konventsionaalne objektiivsus, vaid seda vaadeldes üritatakse mõista, milline tähendus ja väärtus on sellel inimesele.