Menu Close

Rakenduskõrgharidusõppe õppekava Usuteadus

            Eriala valik:
Usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes on võimalik peale usuteaduse üldõppe ainete läbimist valida üks kolmest erialast, millele spetsialiseeruda:
Õppekava üldised eesmärgid:

  • omandada põhipädevused klassikalise teoloogia erinevates valdkondades;


  • luua eeldused töötamiseks teoloogilisi baasteadmisi nõudvatel ametikohtadel.

Õppe alustamise tingimused:
  • Riiklikult tunnustatud gümnaasiumi lõputunnistuse või sellele kvalifikatsioonitasemelt vastava dokumendi olemasolu
Tööturu võimalused:
Olulise rakendusliku väärtuse lisavad kolme valitava eriala eesmärgid ja tööturu võimalused:
  • hingehoid – omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks hingehoidjana haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes, kogudustes jm (täiendavalt hingehoiust);
 
Lõpetamisel saadud diplom:

ususteaduse rakendudskõrghariduse diplom valitud erialal

 
Õppekorraldus:
Õpe vältab 3 aastat (180 EAP).
 
Õpe toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus, õppeaastas on 10-11 õppesessiooni, mis toimuvad Tallinnas aadressil Pühavaimu 6, hingehoiu erialaained ka Tartus UI Tartu Teoloogia Akadeemias, Riia 22 a, õigeusu erialaained ka Tallinnas, Wismari tn 32. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendrist.
 
Õppesessioonide ajal on võimalik Tallinnas ööbida soodsa hinnaga instituudi ühiselamutubades.
Vastuvõtu info

ÕPPEKAVA LÜHIKOKKUVÕTE

USUTEADUSE ÜLDÕPE  104 EAP
 
Sissejuhatus teoloogia õpingutesse 9 EAP

Emakeel

3 EAP

Sissejuhatus akadeemilisse kirjutamisse

3 EAP

Sissejuhatus teoloogiasse

3 EAP

 
Piibli ülesehitus ja teoloogia

Piiblitundmine ja Uue Testamendi ajastulugu

4 EAP

Vana Testamendi sissejuh.

4 EAP

Uue Testamendi sissejuh.

4 EAP

Heebrea keel I

3 EAP

Heebrea keel II

2 EAP

Kreeka keel I

3 EAP

Vana Testamendi teoloogia

2 EAP

Uue Testamendi teoloogia

2 EAP

Kreeka keel II

2 EAP

Vana Testamendi ja Uue Testamendi praktiline harjutus  3 EAP

 
Süstemaatilise teoloogia alused

Filosoofia ajalugu

4 EAP

Dogmadelugu

4 EAP

Süstemaatilise teoloogia proseminar

4 EAP

Dogmaatika sissejuhatus ja süsteem I

3 EAP

Eetika  4 EAP
 
Kirikulugu I  12 EAP
Kristluse ajalugu varakristlusest tänapäevani

Kristluse ajalugu varakristlusest reformatsioonini

4 EAP

Kristluse ajalugu reformatsioonist tänaseni

4 EAP

Kristluse ajalugu Eestis

4 EAP

 
Religiooniteaduse alused

Sissej. religiooniuuringu-tesse ja maailmausunditesse

3 EAP

Eesti rahvausund

3 EAP

Religioonifenomenoloogia

2 EAP

Religioonisotsioloogia  2 EAP
 
Praktiline usuteadus I  26 EAP
Jumalateenistuslik elu  10 EAP

Sissejuh. praktilisse usuteadusse

2 EAP

Liturgika

3 EAP

Homileetika

2 EAP

Oikumeenika ja konfessioonide tundmine

3 EAP

Hingehoidlik teenimine  10 EAP

Hingehoiu alused ja aitaja eetika

3 EAP

Pastoraalteoloogia alused

2 EAP

Nõustamise alused

2 EAP

Superviseeritud hingehoiu praktika

3 EAP

Koguduslik elu  5 EAP

Diakoonia ja diakoonia praktika  

3 EAP

Misjoniteadus

2 EAP

 
Eriala:  LUTERLIK TEOLOOGIA  60 EAP
Piibliteadus II  10 EAP Piibli eksegees ja hermeneutiline rakendus
Vana Testamendi eksegees või proseminar 3 EAPUue Testamendi eksegees või proseminar 3 EAP
Piibli hermeneutika  4 EAP
 
Süstemaatiline teoloogia II  5 EAP Süstemaatilise teoloogia eriküsimused
Luterlikud usutunnistuskirjade teoloogia 3 EAPSüstemaatilise teoloogia seminar 2 EAP
 
Kirikulugu II  5 EAP Kirikuloo eriküsimused

Kirikuloo eriküsimused

3 EAP

Kirikuloo praktikum

2 EAP

 
Võrdlev usundilugu II  6 EAP Religiooniteaduse eriküsimused

Religioonipsühholoogia

2 EAP

Uususundid

2 EAP

Võrdleva usndiloo proseminar  2 EAP

 
Praktiline usuteadus II  34 EAP Kirik, ühiskond ja professionaalne ametikasv
Elukestev õpe koguduses ja praktika 6 EAPHümnoloogia ja kirikumuusika 2 EAP
Liturgika ja homileetika praktika 4 EAPKoguduse praktika 12 EAP
Meedia kasutamine 2 EAPVaimuliku juhendamise praktika 6 EAP
Kirik kui organisatsioon  2 EAP
 
Eriala: HINGEHOID  60 EAP

Psühholoogia  11 EAP
Religioonipsühholoogia 2 EAPPastoraalpsühholoogia 3 EAPSuhtlemispsühholoogia 3 EAP
Arengupsühhologia 3 EAP
 
Hingehoid ja keskkond  9 EAP

Hingehoidja ja kaplan sotsiaaltöö võrgustikus

3 EAP

Riik, ühiskond ja kirik 3 EAPKulturoloogilised seosed hingehoius tänapäeval 3 EAP
 
Praktika ja supervisioon  20 EAP
Superviseeritud hingehoiu praktika I 10 EAPSuperviseeritud hingehoiu praktika II 10 EAP
 
 Hingehoid ja kriisiabi 20 EAP
Hingehoidja identiteet ja hingehoiutöö meetodid 3 EAP Kriisipsühholoogia ja kriisiabi 4 EAP
Leinaja hingehoid 4 EAP Pere areng ja elukaar 4 EAP
Ülevaade psüühika- ja käitumishäiretest 3 EAP Hingehoiu seminar 2 EAP
 
Eriala: ÕIGEUSU TEOLOOGIA  60 EAP
Õigeusu liturgia ja homileetika  10 EAP
Idakiriku liturgia üldkursus 4 EAPIdakiriku sakramentide üldkursus 2 EAP
Idakiriku homileetika üldkursus ja praktika 4 EAP
 
Õigeusu patroloogia ja askeetika  7 EAP
Patroloogia 4 EAPAskeetika 3 EAP
 
Pühakirja eksegees õigeusu kirikus  7 EAP
Sünoptiliste evangeeliumite eksegees 4 EAPPauluse kirjade eksegees 3 EAP
 

Õigeusu pastoraalteoloogia  9 EAP

Õigeusu pastoraalteoloogia ja ekshomologeetika 3 EAPKoguduse- ja pastoraaltöö praktika 3EAP
Psühhoteraapia õigeusu kirikus 3 EAP
 
Õigeusu kiriku süstemaatiline teoloogia ja dogmaatika  10 EAP
Sissejuhatus õigeusu teoloogiasse ja dogmaatikasse 4 EAP Õigeusu kiriku dogmaatika 3 EAP
Õigeusu eklesioloogia 3 EAP
 
Õigeusu eetika ja vaimsus  7 EAP
Õigeusu eetika ja vaimsus 4 EAPÕigeusu bioeetika 3 EAP
 
Õigeusu kirikulugu ja kanooniline õigus  10 EAP
Kanooniline- ja kirikuõigus 4 EAP Õigeusu ajalugu Eestis 4 EAP
Kanoonilise- ja kirikuõiguse praktiline harjutus 2 EAP
 
Valik- ja vabaained  10 EAP
Uue Testamendi kreeka keel II ja Rooma kirja eksegees 3 EAPProjekti koostamine ja juhtimine 3 EAP
Vana Testamendi jutustava kirjanduse eksegees 3 EAPSotsiaalpsühholoogia 3 EAP
Eesti teoloogilise mõtte arengulugu 5 EAPInglise keel 3 EAP
Erivajadustega inimesed muutuvas ühiskonnas 3 EAPSüstemaatilise teoloogia uurimisseminar I 3 EAP
Ülevaade erinevate kaplanaatide tegevusest 2 EAPSüstemaatilise teoloogia individuaalkursus I 3 EAP
Hääleseade 1 EAPUue Testamendi foorum I 2 EAP

Koguduse ja kiriku kasvustrateegiad

2 EAP

Religiooniuuringute seminar I 3 EAP
Sotsiaalse ettevõtluse alused 3 EAPVana Testamendi epigraafika 2 EAP
 

Lõputöö  6 EAP

Õpe jaguneb üldõppeks, erialaõppeks – vastavalt valitud erialale tuleb õppida, kas luterlik teoloogia või hingehoiu või õigeusu teoloogia erialaaineid, valik- ja vabaaineteks ning lõputööks.

ÕPPEKAVA TERVIKFAIL:

Usuteaduse rakenduskõrgharidusppe õppekava EHIS 111134 15.05.2018

Vanemad õppekavad