Menu Close

Rakenduskõrgharidusõppe õppekava Usuteadus

            Eriala valik:
Usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes on võimalik peale usuteaduse üldõppe ainete läbimist valida üks kolmest erialast, millele spetsialiseeruda:
Õppekava üldised eesmärgid:
  • omandada põhipädevused klassikalise teoloogia erinevates valdkondades;
  • luua eeldused töötamiseks teoloogilisi baasteadmisi nõudvatel ametikohtadel.
Õppe alustamise tingimused:
  • Riiklikult tunnustatud gümnaasiumi lõputunnistuse või sellele kvalifikatsioonitasemelt vastava dokumendi olemasolu
Tööturu võimalused:
Olulise rakendusliku väärtuse lisavad kolme valitava eriala eesmärgid ja tööturu võimalused:
  • hingehoid – omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks hingehoidjana haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes, kogudustes jm (täiendavalt hingehoiust);
Lõpetamisel saadud diplom:

ususteaduse rakendudskõrghariduse diplom valitud erialal

Õppekorraldus:
Õpe vältab 3 aastat (180 EAP).
Õpe toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus, õppeaastas on 10-11 õppesessiooni, mis toimuvad Tallinnas aadressil Pühavaimu 6, hingehoiu erialaained ka Tartus UI Tartu Teoloogia Akadeemias, Riia 22a, õigeusu erialaained ka Tallinnas, Wismari tn 32. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendrist.
Õppesessioonide ajal on võimalik Tallinnas ööbida soodsa hinnaga instituudi ühiselamutubades.
Vastuvõtu info

 

ÕPPEKAVA LÜHIKOKKUVÕTE

USUTEADUSE ÜLDÕPE  104 EAP
Sissejuhatus teoloogia õpingutesse 9 EAP

Emakeel

3 EAP

Sissejuhatus akadeemilisse kirjutamisse

3 EAP

Sissejuhatus teoloogiasse

3 EAP

Piibli ülesehitus ja teoloogia

Piiblitundmine ja Uue Testamendi ajastulugu

4 EAP

Vana Testamendi sissejuh.

4 EAP

Uue Testamendi sissejuh.

4 EAP

Heebrea keel I

3 EAP

Heebrea keel II

2 EAP

Kreeka keel I

3 EAP

Vana Testamendi teoloogia

2 EAP

Uue Testamendi teoloogia

2 EAP

Kreeka keel II

2 EAP

Vana Testamendi ja Uue Testamendi praktiline harjutus  3 EAP

Süstemaatilise teoloogia alused

Filosoofia ajalugu

4 EAP

Dogmadelugu

4 EAP

Süstemaatilise teoloogia proseminar

4 EAP

Dogmaatika sissejuhatus ja süsteem I

3 EAP

Eetika  4 EAP
Kirikulugu I  12 EAP
Kristluse ajalugu varakristlusest tänapäevani

Kristluse ajalugu varakristlusest reformatsioonini

4 EAP

Kristluse ajalugu reformatsioonist tänaseni

4 EAP

Kristluse ajalugu Eestis

4 EAP

Religiooniteaduse alused

Sissej. religiooniuuringu-tesse ja maailmausunditesse

3 EAP

Eesti rahvausund

3 EAP

Religioonifenomenoloogia

2 EAP

Religioonisotsioloogia  2 EAP
Praktiline usuteadus I  26 EAP
Jumalateenistuslik elu  10 EAP

Sissejuh. praktilisse usuteadusse

2 EAP

Liturgika

3 EAP

Homileetika

2 EAP

Oikumeenika ja konfessioonide tundmine

3 EAP

Hingehoidlik teenimine  10 EAP

Hingehoiu alused ja aitaja eetika

3 EAP

Pastoraalteoloogia alused

2 EAP

Nõustamise alused

2 EAP

Superviseeritud hingehoiu praktika

3 EAP

Koguduslik elu  5 EAP

Diakoonia ja diakoonia praktika  

3 EAP

Misjoniteadus

2 EAP

Eriala:  LUTERLIK TEOLOOGIA  60 EAP
Piibliteadus II  10 EAP

Piibli eksegees ja hermeneutiline rakendus

Vana Testamendi eksegees või proseminar

3 EAP

Uue Testamendi eksegees või proseminar

3 EAP

Piibli hermeneutika  4 EAP
Süstemaatiline teoloogia II  5 EAP

Süstemaatilise teoloogia eriküsimused

Luterlikud usutunnistuskirjade teoloogia
3 EAP
Süstemaatilise teoloogia seminar

2 EAP

Kirikulugu II  5 EAP

Kirikuloo eriküsimused

Kirikuloo eriküsimused

3 EAP

Kirikuloo praktikum

2 EAP

Võrdlev usundilugu II  6 EAP

Religiooniteaduse eriküsimused

Religioonipsühholoogia

2 EAP

Uususundid

2 EAP

Võrdleva usndiloo proseminar  2 EAP

Praktiline usuteadus II  34 EAP

Kirik, ühiskond ja professionaalne ametikasv

Elukestev õpe koguduses ja praktika

6 EAP

Hümnoloogia ja kirikumuusika

2 EAP

Liturgika ja homileetika praktika

4 EAP

Koguduse praktika

12 EAP

Meedia kasutamine

2 EAP

Vaimuliku juhendamise praktika

6 EAP

Kirik kui organisatsioon  2 EAP
Eriala: HINGEHOID  60 EAP

Psühholoogia  11 EAP
Religioonipsühholoogia

2 EAP

Pastoraalpsühholoogia

3 EAP

Suhtlemispsühholoogia

3 EAP

Arengupsühhologia

3 EAP

Hingehoid ja keskkond  9 EAP

Hingehoidja ja kaplan sotsiaaltöö võrgustikus

3 EAP

Riik, ühiskond ja kirik

3 EAP

Kulturoloogilised seosed hingehoius tänapäeval

3 EAP

Praktika ja supervisioon  20 EAP
Superviseeritud hingehoiu praktika I
10 EAP
Superviseeritud hingehoiu praktika II
10 EAP
 Hingehoid ja kriisiabi 20 EAP
Hingehoidja identiteet ja hingehoiutöö meetodid
3 EAP
Kriisipsühholoogia ja kriisiabi
4 EAP
Leinaja hingehoid
4 EAP
Pere areng ja elukaar
4 EAP
Ülevaade psüühika- ja käitumishäiretest
3 EAP
Hingehoiu seminar
2 EAP
Eriala: ÕIGEUSU TEOLOOGIA  60 EAP
Õigeusu liturgia ja homileetika  10 EAP
Idakiriku liturgia üldkursus

4 EAP

Idakiriku sakramentide üldkursus

2 EAP

Idakiriku homileetika üldkursus ja praktika

4 EAP

Õigeusu patroloogia ja askeetika  7 EAP
Patroloogia

4 EAP

Askeetika

3 EAP

Pühakirja eksegees õigeusu kirikus  7 EAP
Sünoptiliste evangeeliumite eksegees

4 EAP

Pauluse kirjade eksegees
3 EAP

Õigeusu pastoraalteoloogia  9 EAP

Õigeusu pastoraalteoloogia ja ekshomologeetika

3 EAP

Koguduse- ja pastoraaltöö praktika

3EAP

Psühhoteraapia õigeusu kirikus
3 EAP
Õigeusu kiriku süstemaatiline teoloogia ja dogmaatika  10 EAP
Sissejuhatus õigeusu teoloogiasse ja dogmaatikasse
4 EAP
Õigeusu kiriku dogmaatika

3 EAP

Õigeusu eklesioloogia

3 EAP

Õigeusu eetika ja vaimsus  7 EAP
Õigeusu eetika ja vaimsus
4 EAP
Õigeusu bioeetika

3 EAP

Õigeusu kirikulugu ja kanooniline õigus  10 EAP
Kanooniline- ja kirikuõigus
4 EAP
Õigeusu ajalugu Eestis
4 EAP
Kanoonilise- ja kirikuõiguse praktiline harjutus
2 EAP
Valik- ja vabaained  10 EAP
Uue Testamendi kreeka keel II ja Rooma kirja eksegees

3 EAP

Projekti koostamine ja juhtimine

3 EAP

Vana Testamendi jutustava kirjanduse eksegees

3 EAP

Sotsiaalpsühholoogia

3 EAP

Eesti teoloogilise mõtte arengulugu

5 EAP

Inglise keel
3 EAP
Erivajadustega inimesed muutuvas ühiskonnas

3 EAP

Süstemaatilise teoloogia uurimisseminar I
3 EAP
Ülevaade erinevate kaplanaatide tegevusest

2 EAP

Süstemaatilise teoloogia individuaalkursus I
3 EAP
Hääleseade

1 EAP

Uue Testamendi foorum I

2 EAP

Koguduse ja kiriku kasvustrateegiad

2 EAP

Religiooniuuringute seminar I
3 EAP
Sotsiaalse ettevõtluse alused

3 EAP

Vana Testamendi epigraafika
2 EAP

Lõputöö  6 EAP

 

ÕPPEKAVA TERVIKFAIL:

Usuteaduse rakenduskrgharidusppe õppekava EHIS 111134 15.05.2018

 

Vanemad õppekavad