Menu Close

Täiendusõppe osakonna põhimäärus ja täiendusõppe eeskiri

EELK Usuteaduse Instituudi
TÄIENDUSÕPPE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS JA TÄIENDUSÕPPE EESKIRI

I Üldsätted ja põhimõisted
1. Täienduskoolitus on väljaspool taseme- ja kutseõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

2. Täiendusõppe osakond (edaspidi osakond) on EELK Usuteaduse Instituudi (edaspidi UI) täienduskoolitust koordineeriv ja korraldav üksus.

3. Osakond juhindub oma tegevuses instituudi põhikirjast, osakonna põhimäärusest, riiklikest ja kiriklikest õigusaktidest ning arengukavadest.

4. Osakonna eesmärk on:
4.1 korraldada erialast täiendusõpet EELK vaimulikele ja töötegijatele;
4.2 korraldada erialast täiendusõpet usundiõpetuse õpetajatele;
4.2 korraldada religioonialast täiendusõpet erinevate erialade spetsialistidele;
4.3 koordineerida ja populariseerida täiendusõpet EELK-s;
4.4 toetada elukestva õppe põhimõtte juurdumist kirikus ja ühiskonnas laiemalt.

5. Oma eesmärkide täitmiseks osakond:
5.1. koostab koolitusplaani ja õppekavad ning viib nende alusel läbi õppetööd;
5.2. viib läbi koolitus- ja arendusprojekte;
5.3. koostab ja annab välja õppematerjale (sealhulgas elektroonilisi);
5.4. teeb koostööd teiste UI struktuuriüksustega ja EELK allasutustega;
5.5. teeb koostööd teiste kõrgkoolide ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal;
5.6. võimaldab töötajatel osaleda erialaselt vajalikes täiendusõppe programmides;

II Osakonna struktuur

II.1. Nõukogu

6. Osakonna kõrgem otsustuskogu on nõukogu, kuhu hääleõigusega kuuluvad: kirikutöö võtmevaldkondade (diakoonia, laste- ja noorsootöö, kirikumuusika, misjon jt) esindajad ning usuteaduskonna, pastoraalseminari ja kirikumuusikaosakonna esindajad. Vajadusel kaasatakse ka teisi valdkonna spetsialiste. Nõukogu juhataja on osakonna juhataja.

7. Nõukogu tööperiood on kolm aastat. Nõukogu koosseis kinnitatakse rektori käskkirjaga.

8. Nõukogu koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Kiireloomuliste küsimuste arutamiseks võib nõukogu koosolekuid korraldada elektroonilises vormis.

9. Nõukogu koosolekud kutsub kokku osakonna juhataja. Koosolekud protokollitakse.

10. Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid, millele kirjutab alla osakonna juhataja. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

11. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on hääletanud üle poole nõukogu liikmetest.

12. Nõukogu ülesanded:
12.1. määratleb, analüüsib ja hindab õppeprotsessi;
12.2. koordineerib ja analüüsib õppekavade vastavust nõuetele, nende arendamist ja täitmist;
12.3. teeb vastavalt osakonna eesmärkidele juhtimiseks vajalikke ettepanekuid ja otsuseid.

II.2. Osakonna juhataja

13. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja vastavalt oma ametijuhendile.

III Õppetöö korraldus

III.1. Õppekava

14. Õppe- ja koolituskavade koostamise algatab ja seda koordineerib osakonna juhataja, koostöös õppejõudude ja valdkondade spetsialistidega. Koolituste planeerimisel arvestatakse eelkõige täiendusõppe osakonna nõukogu soovitustega, EELK ja instituudi arengukavadega ja lähtutakse prioriteetsete valdkondade vajadustest.

15. Täiendusõppe õppekava on õpiväljundipõhine. Õpiväljundite alusel on võimalik hinnata täiendusõppija teadmisi ja oskusi.

16. Täiendusõppe õppetöö maht määratakse õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile. Täiendusõppe tunnistustele märgitakse õppetöö maht lisaks ka Euroopa ainepunktides, kus üks ainepunkt vastab 26 tunnile õppetööle, mille keskmise õppeedukusega õppur on õppeks kulutanud.

17. Täiendusõppe õppetöö toimub enam kui 130 akadeemilist tundi hõlmavate koolituste puhul EELK Usuteaduse Instituudi Nõukogu poolt kinnitatud õppekava alusel ja vähem kui 130 akadeemilist tundi hõlmavate koolituste puhul rektori poolt kinnitatud õppekava alusel.

III.2. Õppetöö läbiviimine

18. Täiendusõppe kursuse õppetöö alustamine:
18.1. Info täiendusõppe kursuste toimumise kohta tehakse Instituudi kodulehel kättesaadavaks vähemalt 25 päeva enne kursuse algust.
18.2. Info täienduskoolituse kursuse kohta sisaldab kursuse nime, sisukirjeldust, läbiviijat/läbiviijaid ning nende kvalifikatsiooni ja töökogemust, täienduskoolituse kursuse mahtu, õpiväljundeid, hinda, kursusele registreerimise ja läbimise tingimusi.

19. Instituudi täiendusõppe kursused on reeglina tasulised. Täiendusõppe kursuse eest tasumine toimub esitatud arve alusel.

20. Täiendusõppe kursusest loobumise korral ning sellest vähemalt 3 tööpäeva enne täiendusõppe kursuse algust kirjalikult teatamisel õppeteenustasu tasumise kohustust ei teki.

21. Kui täiendusõppe kursusel osaleja teatab täiendusõppest loobumisest kirjalikult 1 kuni 2 tööpäeva enne täiendusõppe kursuse algust või koolituspäeval, siis tuleb tasuda õppeteenustasu 50% ulatuses; kui on tehtud ettemaks, siis tagastatakse 50% tasutud õppeteenustasust (kui ei ole kokku lepitud teisiti). Kui kursusel osaleja jätab loobumisest teatamata või ei ilmu esimesel õppepäeval kohale, õppeteenustasu ei tagastata.

III.3. Täienduskursuse lõpetamine ja seda tõendavad dokumendid

22. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

23. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusele kantakse järgmised andmed:
23.1. tunnistuse registreerimisnumber;
23.2. täiendusõppija ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
23.3 täiendusõppe koolituse nimetus;
23.4 täiendusõppe koolituse sisu, vastutav õppejõud ja saavutatud õpiväljundid
23.5 õppetöö ajavahemik;
23.6 õppetöö maht ainepunktides ja akadeemilistes tundides;
23.7 tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
23.8 vajaduse korral viide finantseerijale või koostööpartnerile;
23.9 kui kursus koosnes erinevatest ja eraldi hinnatavatest osadest, siis lisatakse tunnistusele hinneteleht.

24. täiendusõppe tõendid ja tunnistused alkirjastab osakonna juhataja.

III.4. Täiendusõppe kvalifikatsiooninõuded koolitajale

25. Täiendusõpet viib läbi koolitaja, kellel on:
25.1. kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon;
25.2. hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
25.3. oskus koostada õppetööks vajalikke õppematerjale.

III.5. Tagasiside kogumine ja kvaliteedi tagamise alused

26. Täiendusõppe osakond kogub, koondab ja analüüsib õppele antud tagasiside hinnanguid ning koolitusvajadust regulaarselt.
27. Täiendusõppe õppekava kvaliteedi tagab regulaarne tagasiside analüüs ja selle tulemuste rakendamine täiendusõppe arendamisel.

 Kinnitatud EELK Usuteaduse Instituudi nõukogu otsusega 8.02.2021.