Menu Close

Õppelaen

Õppelaenu põhieesmärk on hariduse omandamisega seotud kulutuste katmine. Õppelaen on laen, see ei ole riigipoolne toetus või hüvitis. Nagu iga teine laen, tuleb õppelaen pangale tagasi maksta.

Õppelaenu saavad:

1. täiskoormusega õppivad üliõpilased
2. õppima täiskoormusega õppes

Õppelaenu saavad Eesti kodanikud või pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõigusega õppijad. Enne 2003. aasta 30. juunit õppeasutusse vastuvõetud isikutelt nõutakse õppelaenu taotlemisel täiskoormuse nõude asemel päevases või statsionaarses õppevormis õppimist.

2012/2013. õppeaastal on õppelaenu määr 1920 eurot ühes õppeaastas.

Õppelaenu intress on 5% aastas. Seda arvestatakse õppelaenu jäägilt ning fikseeritakse kogu perioodiks. Õppelaenu intressi hakatakse arvestama kohe pärast õppelaenu väljastamist ehk pärast seda, kui õppelaen on laekunud sinu kontole. Õppelaenu intressi tuleb pangale tasuda igal aastal, sh õppimise ajal. Intress tuleb maksta maksma lepingus fikseeritud kuupäeval. Intressi maksmise kohustus säilib vaatamata sellele, kas võetakse õppelaenu juurde või mitte.

Õppelaenu saab võtta igal õppeaastal ühe korra ning rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppel astmel vaid ühe õppekava nominaalse kestuse jooksul.

Õppelaenul on riigipoolne garantii. See tähendab seda, et õppelaenu saamiseks ei ole  tarvis esitada oma kontoväljavõtet, samuti ei pea taotlejal olema töökohta. Küll aga on õppelaenu tagatiseks tarvis kahe eraisiku käendust või kinnisvara.

Riiklikku õppelaenu saad taotleda viiest pangast:

AS Eesti Krediidipank
Swedbank AS
AS SEB Pank
Danske Bank A/S Eesti filiaal
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal

Õppelaenu taotlemiseks tuleb sul esitada panga vormil laenutaotlus ning lisada järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument või ametlikult kinnitatud väljavõte selle dokumendi isikuandmetega lehest
  • välismaalase puhul dokument, milles on märge pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse kohta, või ametlikult kinnitatud ärakiri või selle puudumisel pädeva asutuse tõend välismaalase Eestis viibimise muu seadusliku aluse kohta
  • andmed käendajate või kinnisvara kohta
  • andmed õppelaenu taotleja ja käendajate laenukohustuste või pandieset koormavate õiguste kohta
  • muud panga nõutud andmed

NB! Õppelaenu lepingu saad sõlmida vaid ühes pangas. See tähendab, et õppelaenu lepingut ei ole võimalik sõlmida korraga mitmes erinevas pangas. Küll agad saab laenu viia üle ühest pangast teise. Kindlasti soovitame tutvuda konkreetse panga kodulehel oleva infoga ning vajaduse korral küsida  lisa pangatöötajatelt.

Õppelaenu põhisumma tagasimaksmist pead alustama hiljemalt 12 kuud pärast kooli lõpetamist. Kogu õppelaenu summa koos intressidega tuleb tagastada kahekordse õppeasutuses õppimiseks ette nähtud nominaalaja jooksul. Näiteks rakenduskõrgharidusõppe puhul on selleks 2×3 aastat ehk 6 aasta jooksul. Kui oled kõrgkooli pooleli jätnud, siis pead õppelaenu tagasimaksmist alustama samuti hiljemalt 12 kuud pärast poolelijätmist. Pea meeles, et kui sa kõrgkooli ära ei lõpeta, siis pead õppelaenu koos intressidega tagastama pooleteistkordse õppeasutuses õpitud aja jooksul (kuid mitte lühema kui 6-kuulise perioodi jooksul). Näiteks rakenduskõrgharidusõppe puhul on selleks 1,5×3 aastat ehk 4,5 aasta jooksul. Õppelaenu saad tagasi maksta ka ennetähtaegselt. Sellest peaksid panka kirjalikult teavitama. Kindlasti uuri pangast, ega õppelaenu ennetähtaegse tagastamise eest ei ole ette nähtud trahvi.

Õppelaenu tagasimaksmise tähtaeg peatub ja intressi tasumise kohustust ei ole:

  • ajateenistuses viibimise ajal
  • lapse kolmeaastaseks saamiseni (see õigus on ainult ühel vanemal)
  • arst-residendil residentuuri lõpetamiseni

Kindlasti uuri, mis dokumendid pead sel juhul pangale esitama. Alates 1. juulist 2009 kustutab riik õppelaenu ainult 1. juuli 2009 seisuga hüvitise saajatel ning neil, kel tekkis õppelaenu kustutamise õigus enne 2009 aasta 1. juulit ning kes selleks ajaks olid esitanud ka vastava avalduse. Alates 1. juulist 2009 ei lisandu inimesi, kelle õppelaenu riik kustutab.