Menu Close

Usuteaduskonna põhimäärus

EELK Usuteaduse Instituudi
USUTEADUSKONNA PÕHIMÄÄRUS

I Üldsätted

1. Usuteaduskond (edaspidi teaduskond) on EELK Usuteaduse Instituudi (edaspidi instituut) rakenduskõrghariduse õpet ning magistriõpet läbi viiv akadeemiline üksus.

2. Teaduskond juhindub oma tegevuses instituudi põhikirjast, teaduskonna põhimäärusest, riiklikest ja kiriklikest õigusaktidest.

3. Usuteaduskonna eesmärgiks on:

3.1 vaimulike ja ilmiktöötajate ettevalmistamine EELK kogudustele, töötegijate ettevalmistamine teoloogilist kvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtadele avalikus- ja erasektoris;

3.2 kirikliku praktika ja mentor-süsteemi edendamine;

3.3 teoloogiline teadustöö, sh eestikeelse teoloogilise pärandi uurimine ja mõtte arendamine koostöös teoloogiaga haakuvate erialadega.

4. Oma eesmärkide täitmiseks teaduskond:

4.1 viib ellu teaduskonna arengukava;

4.2 koostab teaduskonnas õpetatavate erialade õppekavad ja viib nende alusel läbi õppetööd;

4.3 kindlustab EELK-le vaimulike ja ilmiktöötajate järelkasvu;

4.4 korraldab erialast nõuande- ja konsultatsioonitegevust;

4.5 edendab teaduskonna infrastruktuuri;

4.6 teeb koostööd teiste instituudi struktuuriüksustega ja EELK allasutustega;

4.7 võimaldab töötajatel osaleda enesetäiendamiseks täiendusõppe programmides, juhul kui need on erialaselt vajalikud

II Juhtimine

II 1. Teaduskonna nõukogu:

1.1 Teaduskonna kõrgeim otsustuskogu on teaduskonna nõukogu (edaspidi nõukogu).

1.2 Nõukogu koosseisu kuuluvad ametikoha järgi hääleõiguslikult rektor, dekaan, dekanaadi juhataja, korralised õppejõud, EELK UI TTA juhataja, õigeusu õppetooli juhataja ning KKL MA õppekava eriainete koordinaator. Üliõpilaskonna esindajad moodustavad 1/5 nõukogu liikmetest. [Muudetud 31.05.2022]

1.3. Nõukogu koosolekutest võivad sõnaõigusega, kuid hääleõiguseta osa võtta kõik teaduskonna töötajad, EELK UI teiste akadeemiliste üksuste juhatajad ja kutsutud isikud. Nõukogu võib kuulutada koosoleku kinniseks.

1.4. KKL MA õppekava eriainete koordinaatori kohale nimetab dekaan ühe õppejõu kaheks aastaks olles konsulteerinud dekanaadi personaliga ja teiste KKL MA õppekaval õpetavate õppejõududega.

1.5. Üliõpilaste esindajad valib ja nimetab üliõpilasesindus.

1.6 Nõukogu koosseisu kinnitab rektor dekaani esildise alusel. Kui nõukogu valitud liige ei saa nõukogu töös osaleda, võib rektor dekaani esildise alusel nimetada väljalangenud nõukogu liikme asemele teise kandidaadi kuni väljalangenud liikme naasmiseni.

1.7 Nõukogu koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda õppeaastas. Kiireloomuliste küsimuste arutamiseks võib nõukogu koosolekuid korraldada elektroonilises vormis.

1.8 Nõukogu koosolekud kutsub kokku dekaan ja protokollib dekaani määratud dekanaadi töötaja.

1.9 Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid, millele kirjutavad alla dekaan ja dekaani määratud dekanaadi töötaja. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa või on volituse alusel esindatud üle poole nõukogu liikmetest, sh dekaan või teda asendav isik.

Nõukogu liikmel, kellel ei ole võimalik nõukogu koosolekul osaleda, võib kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volitada teist nõukogu liiget hääletama enda eest. Üks nõukogu liige võib vastu võtta ühe volituse.

1.10 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui hääletamises on osalenud üle poole nõukogu liikmeist. Elektroonilise koosoleku puhul on otsus vastu võetud, kui hääletuses on osalenud üle poole nõukogu liikmeist. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

1.11 Teaduskonna liikmed kohustuvad täitma nõukogu otsuseid.

1.12 Nõukogu

1.12.1 arutab ja otsustab teaduskonna õppe-, teadus- ja arendustööd puudutavaid küsimusi vastavalt teaduskonna põhiülesannetele;

1.12.2 võtab vastu ja esitab UI nõukogule kinnitamiseks teaduskonna arengukava ja põhimääruse;

1.12.3 arutab ja otsustab üliõpilaste vastuvõtu tingimuste ja korraga seotud küsimusi ning esitab need kinnitamiseks instituudi nõukogule;

1.12.4 otsustab teaduskraadide andmise kinnitatud õppekava läbinud üliõpilastele ja esitab otsuse kinnitamiseks rektorile;

1.12.5 võtab vastu õppekavad ja neisse tehtavad muudatused, esitab uued õppekavad kinnitamiseks instituudi nõukogule;

1.12.6 arutab teaduskonna struktuuri muutmisega seotud ettepanekuid ning langetab nende osas otsuse, esitades selle vajadusel kinnitamiseks instituudi nõukogule;

1.12.7 arutab korraliste (põhikohaliste) õppejõudude ja teadustöötajate sobivust ametikohale, viib läbi soovitushääletuse ning edastab tulemused rektorile;

1.12.8 moodustab vajaduse korral oma liikmetest alalisi ja ajutisi komisjone õppe- ja teadustöö korraldamise küsimustes ning üksikprobleemide läbitöötamiseks;

1.12.9 võtab seisukoha nõukogu hääle- ja sõnaõiguslike liikmete poolt tõstatatud küsimustes, mis puudutavad teaduskonna töökorraldust.

II 2. Õppetool

2.1. Õppetool ehk kateeder on omavahelises seesmises seoses olevatest distsipliinidest moodustuva teadusharu ehk teadusvaldkonna õppe- ja teadustööd läbi viiv üksus.

2.2. Õppetool koosneb õppetooli juhatajast ja teistest õppetooli aineid õpetavatest õppejõududest ja teaduritest.

2.3. Instituudi õppekavades olevad õppeained ja uurimisvaldkonnad jagunevad õppetoolide alla kuuluvateks aineteks ja õppetoolide alla mitte kuuluvateks aineteks.

2.4. Usuteaduskonnas on järgmised õppetoolid:

(1) piibliteaduste õppetool;

(2) süstemaatilise teoloogia õppetool;

(3) religiooniuuringute õppetool;

(4) kirikuloo õppetool;

(5) praktilise usuteaduse õppetool;

(6) õigeusu õppetool.

2.4.1. Õppetool allub dekaanile, õppetooli tööd juhatab õppetooli juhataja või juhataja

puudumisel juhataja kt.

2.4.2. Õppetooli juhataja ülesanne on koostöös õppetoolis töötavate õppejõududega ja

dekaaniga suunata ja arendada õppetoolis õppetegevust ja teadustööd. Täpsemad ülesanded ja

kohustused on fikseeritud punktis 2.4.4. viidatud dokumentides.

2.4.3. Õppetooli juhataja on korraline õppejõud – professor. Korralise professori puudumisel võib õppetooli juhataja kohuseid ajutiselt täita magistrikraadiga lektor. [Muudetud 31.05.2022]

2.4.4. Korraliste õppejõudude valimise korra ja ameti ülesannete kohta vaata:

(a) EELK Usuteaduse Instituudi akadeemilistele ametikohtadele valimise eeskiri;

(b) EELK Usuteaduse Instituudi akadeemilise personali ametijuhend.

II 3. Dekaan

3.1. Teaduskonna tööd juhib dekaan, kes valitakse teaduskonna nõukogu liikmete poolt salajasel hääletusel instituudi doktorikraadiga õppejõudude hulgast neljaks aastaks instituudi nõukogu kehtestatud korras. Kui dekaani kohale ei esitata nõuetele vastavaid kandidaate või kandidaat osutub mittevalituks, valitakse õppetöö arendamise ja kvaliteedikontrolliga seonduvaid ülesandeid täitev dekaani kt. Muudes dekaani töövaldkondades määrab rektor dekaani puudumisel tema asendamise korra. [Muudetud 31.05.2022]

3.2. Dekaaniks ei ole lubatud valida üht ja sama isikut rohkem kui kolmeks valimisperioodiks järjest.

3.3. Dekaan annab vähemalt üks kord aastas teaduskonna nõukogule aru olukorrast teaduskonnas ja oma tööst. Aruande põhiseisukohad tehakse teatavaks teaduskonna liikmeskonnale.

3.4. Dekaan

3.4.1 tagab teaduskonna juhtimise ja tegevuse vastavuse instituudi põhikirjale, käesolevale põhimäärusele ning muudele õigusaktidele;

3.4.2 kindlustab teaduskonna arengukava täitmise;

3.4.3 teostab teaduskonna tegevuse arendamiseks teaduskonna õppe- ja teadustöö kvaliteedianalüüsi ning õppekavade hindamisega seonduvaid tegevusi 3.4.3.1 tagab teaduskonna õppekavade reklaami ja eriala propageerimise sihtrühmade hulgas;

3.4.4 juhib teaduskonna nõukogu tööd ja tagab selle otsuste täitmise;

3.4.5 moodustab teaduskonnas töökorralduslikke üksusi ja teostab järelevalvet teaduskonna struktuuri- ning töökorralduslike üksuste tegevuse üle;

3.4.6 esindab instituuti vastavalt rektorilt saadud volitustele;

3.4.7 esitab rektorile kinnitamiseks üliõpilaste immatrikuleerimise, eksmatrikuleerimise ja reimmatrikuleerimisega seotud küsimuste osas

langetatud otsused;

3.4.8 vastutab teaduskonnale eraldatud ressursside õiguspärase ja asjakohase kasutamise eest;

3.4.9 lahendab muid õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi, samuti neid teaduskonda puudutavaid küsimusi, mille lahendamist ei ole õigusaktidega antud kellegi teise pädevusse.

III Liikmeskond

1. Teaduskonna liikmeskonna moodustavad teaduskonnas lepingu alusel töötavad töötajad ning teaduskonnas õpetatavatele õppekavadele immatrikuleeritud üliõpilased.

 

Kinnitatud EELK Usuteaduse Instituudi Nõukogu otsusega nr 6, 1.04.2015.

Muudetud EELK Usuteaduse Instituudi Nõukogu otsusega nr 7, 5.12.2016.

Muudetud EELK Usuteaduse Instituudi Nõukogu otsusega nr 9, 31.05.2022.

Muudetud EELK Usuteaduse Instituudi Nõukogu otsusega nr 8, 22.05.2024.