Menu Close

Sihtasutus EELK Usuteaduse Instituudi põhikiri

KINNITATUD

EELK Konsistooriumi

7. juuni 2022 otsusega nr 79

 

Sihtasutuse EELK Usuteaduse Instituut

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus EELK Usuteaduse Instituut (edaspidi Sihtasutus).

1.2. Sihtasutuse asukohaks on Tallinna linn, Eesti Vabariik. Sihtasutus võib omada tegevuskohti

ka mujal Eesti Vabariigis.

1.3. Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.

1.4. Sihtasutuse asutaja on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

1.5. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

2. SIHTASUTUSE EESMÄRK

Sihtasutuse eesmärgiks on eraõiguslike haridusasutuste pidaja ülesannete täitmine, lähtudes

haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, erakooliseadusest, kõrgharidusseadusest;

samuti juhindub Sihtasutus oma tegevuses EELK Põhikirjast ja Kirikuseadustikust, Sihtasutuse

sisestest õigusaktidest.

 

3. SIHTASUTUSE VARA

3.1. Sihtasutuse vara moodustub asutaja poolt asutamisel üle antud varast, õppemaksudest,

annetustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide

saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest. Sihtasutusele

laekuva vara võtab vastu ja selle üle korraldab arvepidamist Sihtasutuse juhatus või juhatuse poolt

volitatud isik.

3.2. Sihtasutus moodustab põhikirjalise omakapitali reservi summas vähemalt 380 000 eurot, et

tagada kõrgharidusseadusest tulenev koolipidaja omakapitalinõude täitmine. Omakapitali reservi

saab teha nii rahalisi kui ka mitterahalisi sissemakseid. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus.

3.3. Sihtasutus kasutab ja käsutab vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning jooksvate

kulude katteks. Vara kasutamine toimub kooskõlas seaduse, põhikirja ja nõukogu otsustega.

3.4. Sihtasutusele üle antava vara võtab vastu Sihtasutuse juhatus.

 

4. NÕUKOGU

4.1. Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab

järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.

4.2. Nõukogus on 5 (viis) liiget. Esimesed nõukogu liikmed määratakse asutamisotsusega.

Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kuni 5 (viis) aastat. Asutaja määrab uued nõukogu liikmed

hiljemalt 1 (üks) kuu enne ametis olevate nõukogu liikmete ametiaja lõppemist.

4.3. Nõukogu valib endi seast esimehe.

4.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kaks korda aastas.

Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.

4.5. Nõukogu võib koosolekuid pidada elektrooniliste sidevahendite kaudu (skype, zoom, teams

vms keskkond).

4.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole nõukogu liikmetest.

Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu

liikmetest, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

4.7. Nõukogu liikmetele tasu maksmise otsustab asutaja.

4.8. Nõukogu pädevuses on:

• Sihtasutuse juhatuse liikme (va asutamisel nimetatud juhatuse liige) määramine ja

tagasikutsumine;

• Juhatuse liikmega lepingu sõlmimine;

• Eraõiguslike haridusasutuste põhikirjade kinnitamine ja muutmine ning nende

arengueesmärkide seadmine, samuti õppekeele või õppekeelte määramine;

• Nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse

raamidest;

• Eelarve vastuvõtmine;

• Majandusaasta aruande kinnitamine.

 

5. JUHATUS

5.1. Juhatust juhib ja esindab juhatus.

5.2. Juhatus on 1 (ühe) liikmeline.

5.3. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on 5 (viis) aastat.

5.4. Sihtasutuse juhatuse liige (juhataja) on ühtlasi eraõigusliku kõrgkooli Usuteaduse Instituut

rektor.

5.5. Esimene juhataja/rektor määratakse asutamisotsusega. Edaspidi toimub juhataja/rektori

valimine vastavalt eraõigusliku haridusasutuse Usuteaduste Instituut põhikirjale. Muudatused

juhatuse koosseisus vormistab nõukogu.

5.6. Vajadusel on nõukogul õigus nimetada juhatajaks rektori kohusetäitja kuni uue rektori

valimiseni.

5.7. Juhataja juhib Sihtasutuse igapäevast majandustegevust; koostab hiljemalt iga aasta 31.

oktoobriks järgmise majandusaasta eelarve ja esitab selle kinnitamiseks nõukogule; koostab

hiljemalt iga aasta 31.maiks eelmise majandusaasta aruande ja esitab selle kinnitamiseks

nõukogule.

5.8. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.

 

6. AUDIITOR

Kui see on seaduse kohaselt nõutav, siis valib nõukogu Sihtasutusele audiitori ning määrab

audiitori tasustamise korra. Kui nõukogu ei otsusta teisiti, siis on audiitori volituste kestuseks üks

aasta alates tema määramise otsustamisest.

 

7. PÕHIKIRJA MUUTMINE

Sihtasutuse põhikirja võib muuta asutaja.

 

8. SIHTASUTUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

8.1. Sihtasutuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses, EELK põhikirjas ja

Kirikuseadustikus sätestatud korras.

8.2. Sihtasutuse lõpetamise otsuse vastu võtmise õigus on asutajal.

8.3. Sihtasutuse likvideerijaks on juhatuse liige või asutaja poolt nimetatud muu isik, kellel seaduse

kohaselt on õigus olla sihtasutuse likvideerijaks.

8.4. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist likvideerimismenetluse käigus alles jäänud

vara antakse üle asutajale.

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamisotsusega 27.06.2022.