Menu Close

Arengukava 2018-2021

EELK USUTEADUSE INSTITUUDI ARENGUKAVA 2018-2021

1. SISSEJUHATUS

EELK Usuteaduse Instituut (edaspidi instituut) on Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule kuuluv rakenduskõrgkool.

Instituut kirikliku kõrgkoolina ja koolituskeskusena on alates selle asutamisest täitnud üle-sannet tagada vaimulike ja kirikutöötegijate järelkasv EELKs ning teoloogilise kõrghariduse ja uurimistöö järjepidevus. Instituudil on olnud märkimisväärne roll Eesti teoloogilise mõtte-loo hoidmisel ja arendamisel. Samas on Instituut olnud avatud ühiskonnale ning on kesken-dunud nii teoloogia üksikküsimustele kui ka teoloogiaga piirnevatele erialadele, andmaks oma panuse kristlike väärtuste ja sõnumi tutvustamisel Eesti ühiskonnas.

Vastavalt põhikirjale on instituudi peamisteks tegevusteks:
1) õppe korraldamine rakenduskõrghariduse ja magistriõppe õppekavade alusel usuteaduse õppekavagrupis;
2) kutse- ja täiendusõppe korraldamine;
3) õppe- ja teadustöö edendamine teoloogias ja teoloogiaga haakuvatel erialadel;
4) sihtfinantseerimisega teadusuuringute ning tellimuslike teadus- ja arendustööde läbiviimine;
5) kirjastustegevuse arendamine ning õppekirjanduse ja muude väljaannete väljaandmine;
6) raamatukogu arendamine, pidades eeskätt silmas Instituudi üliõpilaste, õpilaste, õppejõudude ja teadustöötajate vajadusi, kuid teenindades ka teisi lugejaid;
7) välissidemete arendamine, koostöö tegemine ja lepingute sõlmimine teiste teadus- ja haridusasutuste ning organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal.

Instituudi eesmärkide saavutamist toetavad järgmised struktuuriüksused: usuteaduskond, pastoraalseminar, täiendusõppe ja kirikumuusika osakonnad. Usuteaduskonnas toimub tase-meõpe ning see on tihedalt seotud pastoraalseminari, kirikumuusika- ja täiendusõppe osakon-dade tööga, mis on vastutavad kutse- ja täiendusõppe läbiviimise eest.

Arengukava juurde kuulub tegevuskava, milles on ajaliselt määratletud eesmärkide saavuta-miseks teostatavad tegevused, oodatavad tulemused ning planeeritavad rahastamisallikad. Tegevuskava vaadatakse üle kord aastas.

2. MISSIOON

Instituudi missioon on tagada ettevalmistus vaimuliku kutseks EELKs ja luterlikule teoloo-giale tugineva akadeemilise haridus- ja teadustöö järjepidevus. Arvestades oikumeenilist ja ühiskondlikku konteksti teostada kiriku töötegijate kutse- ja täiendusõpet ning edendada koostöös partneritega haridus- ja teadustööd teoloogias ning sellega haakuvatel erialadel.

3. VISIOON

Instituut on kirikusiseselt, riiklikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud, kiriku ja ühiskonna aren-gut positiivselt mõjutav kristlik haridus- ja teaduskeskus.

4. VÄÄRTUSED JA PRINTSIIBID

1. Missiooniteadlikkus ja motiveeritus – instituut väärtustab luterliku teoloogia ja vaimulike ettevalmistuse traditsioone ning panustab nende edasiarendamisse.
2. Koostöövalmidus ja avatus – instituut on kiriklik haridus- ja teaduskeskus, mis teeb koos-tööd erinevate partnerite ja sihtrühmadega olles avatud oikumeenilisele koostööle.
3. Individuaalne lähenemine ja hoolivus – instituudi õppekeskkonda iseloomustab haridus inimeselt inimesele ehk õppijakesksus ja paindlikkus.
4. Professionaalsus ja pühendumus – instituudis töötavad kiriklikult orienteeritud oma eriala tippspetsialistid.
5. Eestikeelsus ja rahvusvahelisus – instituut arendab eestikeelset teoloogilist mõtlemist ja kirjasõna ning osaleb aktiivselt rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.

5. STRATEEGILISED EESMÄRGID

1. Instituut on väärtustatud EELK-s.
2. Instituut on riiklikult, rahvusvaheliselt ja oikumeeniliselt tunnustatud haridus- ja teadus-keskus.
3. Instituudi õpikeskkond on kaasaegne ja paindlik.
4. Instituut osaleb elukestva õppe teostamisel kirikus ja ühiskonnas.
5. Instituut osaleb tulemuslikult rahvusvahelistes võrgustikes.
6. Instituut on akadeemiliselt ja majanduslikult jätkusuutlik haridus- ja teadusasutus.

6. KONKREETSED EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

6.1. Tegevusvaldkonnad

6.1.1 Tasemeõpe ja teadustöö
Instituudi usuteaduskonnas toimub tasemeõpe rakenduskõrghariduse ja magistriõppe tasandil usuteaduse õppekavagrupis. Kontaktõpe on korraldatud 3-5 päevaste õppesessioonidena, et võimaldada kõrghariduse omandamist ka töö kõrvalt õppijatele ja/või teist karjääri alustajate-le.

Instituut edendab teadustööd teoloogias ja sellega haakuvates valdkondades, juhib teadus-projekte ja osaleb nendes, korraldab teaduskonverentse ja oma valdkonda tutvustavaid po-pulaarteaduslikke üritusi, annab välja erialast õppekirjandust, avaldab Instituudi toimetiste sarja ning tutvustab kristlikku pärandit ja kirikliku koolituse võimalusi ühiskonnas.

Eesmärgid:
1. Tasemeõppe õppekavade järjepidev arendamine.
2. Tasemeõppe õppekavade praktika toimib seostatult pastoraalseminari ja lepinguliste prak-tikabaasidega.
3. Õppekavad toetavad oikumeenilist koostööd, üliõpilaste vaimulikku kasvu ja suundumist kiriklikku teenistusse ning ühiskonna teenimisse lähtudes tööturu vajadustest ja EELK vaimuliku kutsenõuetest (pro venia concionandi).
4. Toimib teadus- ja arendustegevus kirikule vajalikes uurimisvaldkondades.
5. Erinevate õppemeetodite (sealhulgas e-õpe) kasutamine on avardunud.
6. Üliõpilastele nii rahvusvahelises kui ka siseriiklikus õpirändes osalemiseks võimaluste pak-kumine.
7. Instituudi toimetiste sarja arendamine ja õppekirjanduse väljaandmine.
8. Õppetöö ülesehitus arvestab sihtgruppide vajadusi ning tugitegevused toetavad üliõpilas-te professionaalset arengut.
9. Usuteaduskonnal on toimiv teadusarenduse strateegia ning koostöös partneritega osale-takse doktoriõppe läbiviimises.
10. Õppekavade eesmärkide täitmine tagatakse õppejõudude koostöö kaudu õpiväljundite ja hindamise terviklikkuse parandamise teel.
11. Erivajadustega inimeste õppimisvõimaluste analüüsimine.

6.1.2 Kutseõpe
Instituut korraldab pastoraalseminaris kutseõpet EELK preestriameti kandidaatidele, kes omavad kõrgemat teoloogilist spetsialisti haridust ja on EELK konsistooriumi ees sooritanud nõutava eksami pro venia concionandi. Kutseõppe programm sisaldab kiriklikku praktikat, individuaalõpet, orientatsiooni ja refleksiooni, keskseks rõhuasetuseks on vaimulik kasvami-ne. Õppeaeg on üks aasta.

Pastoraalseminar korraldab ka diakonikoolitust EELK konsistooriumi poolt õppima suunatud diakoniameti kandidaatidele.

Eesmärgid:
1. Preestrite ja diakonite ettevalmistus on kasvanud vastavalt kiriku vajadustele.
2. Koostöös EELK konsistooriumiga on tagatud praktikapaigad.
3. Preestri- ja diakoniameti kandidaatide juhendamine ja mentorlus on praktiline ning tõhus-tunud.
4. Vaimulike kutseõpe on tagatud ja jätkusuutlik.
5. Preestri- ja diakoniameti kandidaadid on kohalikus kogukonnas nähtavad ja aktiivsed.

Instituudi kirikumuusika osakond korraldab kutseõpet kirikumuusikutele. Kutseõppe prog-ramm sisaldab kahte kaheaastast kursust kirikumuusiku D- ja C- kategooria taotlemiseks.
Kirikumuusika osakond korraldab täiendusõpet kirikumuusika kursuste lõpetanutele, organis-tidele, koorijuhtidele ja muusikapedagoogidele.

Eesmärgid:
1. Kirikumuusikute kutse- ja täiendõpe on Instituudis tagatud ja järjepidev.
2. Kirikumuusikute koolituse vastavus kiriku ja kirikukoolide vajadustele on kasvanud.
3. Koostöös kogudustega on kõigile kirikumuusika õppuritele tagatud praktikakohad.
4. Kirikumuusikaalane kutse- ja täiendusõpe on paindlik ja kättesaadav erinevatele sihtrüh-madele.

6.1.3 Elukestev õpe
Instituudi ülesannete hulka kuulub korraldada täiendusõpet EELK vaimulikele, kirikumuusi-kutele ja teistele kirikutöötegijatele ning ühiskonna erinevate töövaldkondade töötajatele. Täiendõppe osakond korraldab süsteemset ja koordineeritud täiendusõpet, ühtlasi väärtus-tades ja tutvustades EELK-s ja ühiskonnas elukestva õppe põhimõtteid. Koolituse korralda-misel teeb täiendusõppe osakond koostööd UI teiste osakondadega, EELK allasutuste ja teis-te ühiskondlike partneritega.

Eesmärgid:
1. EELK-s on toimiv ja valdkonnapõhiselt läbimõeldud terviklik täiendusõppe süsteem vai-mulikele, kiriku töötegijatele ja vabatahtlikele, mida koordineerib Instituut.
2. Elukestva õppe teostamisel toimub tihe koostöö taseme-, kutse- ja täiendusõppe valdkon-dades.¬¬¬
3. Täiskasvanukoolituse ja täiendusõppe teemadering, ning sihtrühm ühiskonnas on laiene-nud.
4. Täiendusõppe osakond pakub supervisiooniteenust vaimulikele, kiriku töötegijatele ja hin-gehoidjatele.
5. Täiskasvanukoolituses rakendatakse erinevaid õppemeetodeid ja paindlikke õppevorme, et teha koolitus kättesaadavaks võimalikult suurele huviliste ringile.

6.2 Partnerluskoostöö

Instituut teeb koostööd erinevate partneritega kodu- ja välismaal, selleks et laiendada oma kompetentsi kirikule vajaminevate töötegijate koolitamisel, õppida ja anda oma panus teoloo-gilise, kultuuriloolise, diakoonia- ja hingehoiu-alase õppe- ning teadustöö arenguks. Samas teeb instituut koolitusvajaduse väljaselgitamiseks ja koolituse sisu paremaks planeerimiseks koostööd erinevate sidusrühmade esindajatega nagu tööandjad, kogudused, vilistlased, anne-tajad, kiriklikud organisatsioonid jt.

Strateegilised partnerid
Partner Koostöövaldkond
Kiriklikud organisatsioonid
EELK organisatsioonid Kutse- ja täiendusõppe valdkonnapõhine arendamine.
Põhjakirik ja Kurhessen-Waldecki kirik Saksamaal Arendusprojektid kiriklikku ja ühiskonnatööd puudutava õppe alal. Kirikumuusika kutse- ja täiendusõppe valdkonnapõhine arendamine.
Soome Luterlik Kirik Arendusprojektid kiriklikku ja ühiskonnatööd puudutava õppe alal.
Luterlik Maailmaliit Stipendiumid üliõpilastele, õppejõududele ja teadustöötajatele. Rahvusvahelised koolitusprojektid. Osalemine rahvusvahelistel bilateraalsetel teoloogilistel dialoogidel.
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) Teoloogia spetsialistihariduse üldpõhimõtted. Teoloogilise täien-duskoolituse üldpõhimõtted ja korraldamine. Osalemine rahvus-vahelistel teoloogilistel õpetuskõnelustel ja konsultatsioonidel. Üliõpilaste osalus rahvusvahelises oikumeenilises suveülikoolis ja Euroopa noorte teoloogide oikumeenilisel konverentsil. Osale-mine EKOE nõukogu töös.
Inglise Kirik, Rochesteri piiskopkond Koostöö teoloogilise hariduse/vaimulike väljaõppe vallas. Õppe-jõudude vahetus.
Eesti Kirikute Nõukogu Oikumeenia-alane täiendusõpe ja arendusprojektid.
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik ja Püha Platoni se-minar Ortodoksia spetsialiseerumise arendamine ning selle õppetöö ra-hastamine.
Ühiskondlikud organisatsioonid ja praktikabaasid
MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia Rahastamine ja arendustegevus. Suhtevõrgustiku hoidmine ja arendamine Ameerika Ühendriikides.
Eesti Piibliselts Koostöö Piibli tõlkimise ja praktilise kasutuse alal.
Praktikabaasid Taseme- ja kutseõppe praktika ning mentorlus.
Haridus- ja teadusasutused
Tartu Ülikooli usuteadus-kond Ühise teadustöö arendamine ning akadeemilise ressursi jagamine kirikule vajamineva kaadri ettevalmistamise eesmärgil.
Greifswaldi Ülikool Teaduskoostöö.
Tübingeni Ülikool Teaduskoostöö.
Bensheimi Evangeelne Oikumeenia Instituut Osalemine rahvusvahelise insituudi teadusnõukogu töös. Tea-duskoostöö.
Helsingi Ülikool Teaduskoostöö.
Torino Ülikool Teaduskoostöö.
Oikumeeniline Uuurimi-sinstituut Strasbourg’is Teaduskoostöö.
Luterlik Teoloogiline Se-minar Novosaratovkas Taseme- ja täiendusõpe.
European Research Insti-tute for Chaplaincy in Healthcare Osalemine rahvusvahelise uurimisinstituudi töös teostades üle-euroopalisi hingehoiutöö-alaseid uuringuid ka Eesti tervishoiu-süsteemis.
EEKBKL Kõrgem Usu-teaduslik Seminar Taseme- ja täiendusõpe.
EMK Teoloogiline Semi-nar Taseme- ja täiendusõpe.
Estonian Business School Vastastikune akadeemilise ressursi jagamine ja üliõpilaste õpi-rände võimaluste avardamine.
Eesti Muusika- ja Teatria-kadeemia Vastastikune akadeemilise ressursi jagamine ja üliõpilaste õpi-rände võimaluste avardamine.
Heidelbergi Ülikool Üliõpilasränne.
MF Norra Teoloogiakool (Oslo) Üliõpilasränne.

Rahvusvahelised võrgustikud ja teaduskeskused
British New Testament Society Osalemine Uue Testamendi uurimisega tegelevas rahvusvahelises võrgustikus.
Diakoonia õppe- ja uuri-mistöö võrgustik Diakoonia valdkonna arendamine koostöös järgmiste õppea-sutustega: Heidelbergi ülikool, Praha Karli ülikool, Uppsala üli-kool, Diakonhjemmet rakenduskõrgkool Oslos, Diakoonia ra-kenduskõrgkool Soomes.
European Council for Pastoral Care and Coun-selling Erialane koostöö hingehoiu spetsialiseerumise arendamisel ning õppetöö läbiviimisel ja osalemine üle-euroopalise erialaorganisat-siooni töös.
European Network of Healthcare Chaplaincy Erialane koostöö hingehoiu spetsialiseerumise arendamisel ning õppetöö läbiviimisel ja osalemine üle-euroopalise erialaorganisat-siooni töös.
Network for Ecumenical Learning in Central and Eastern Europe Piibli- ja ühiskonnateaduste-alaste koostöövormide juurutamine Kesk- ja Ida-Euroopa ühiskondlikus kontekstis.
Suomen Kirkkohistorialli-nen Seura Osalemine Soome kirikuajaloo ühingu teadustegevuses.
Suomen Eksegeettinen Seura Osalemine Soome eksegeetikaühingu teadustegevuses.
International Association for Semiotic Studies Osalemine rahvusvahelise semiootika uuringute ühingu tegevu-ses.
Kirikumuusika
Chorverband in der Evan-gelischen Kirche in Deutschland Koori- ja vokaaltöö valdkonna toetamine kirikumuusika kutse- ja täiendusõppes.
Verband Evangelischen Kirchenmusikerinnen unsd Kirchenmusiker in Deutschland Kirikumuusika kutse- ja täiendusõppe projektid.
Verband für Evengelische Kirchenmusik in Öster-reich Õppejõudude vahetus. Kirikumuusikute osalemine erialakursus-tel Austrias, Oberschützenis.

Eesmärgid:
1. Arendamaks õppe- ja teadustööd toimub koostöö rahvusvaheliste võrgustike, teadusasu-tuste, usuteaduskondade, kiriklike kõrgkoolide ja koolituskeskustega.
2. Praktikabaaside võrgustiku ja mentorlussüsteemi hoidmine ning arendamine.
3. Õppekavade arendamisel ning täiendusõppe planeerimisel ja läbiviimisel toimib koostöö teiste teoloogiliste õppeasutustega Eestis.
4. Instituudil on põhitegevuste arendamiseks toimiv strateegiliste partnerite võrgustik.

6.3 Organisatsioon ja juhtimine

Instituudi struktuur rakenduskõrgkooli ja kirikliku koolituskeskusena peegeldab EELK erine-vaid ülesandeid ja teenib tema vajadusi. Instituut koosneb tasemeõpet ja teadustööd läbivii-vast usuteaduskonnast koos EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia (edas-pidi UI TTA) ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (edaspidi EAÕK) hallatava õigeusu teoloogia õppetooliga ning sellega haakuvatest kutse- ja täiendusõppega tegelevatest struktuuriüksus-test: pastoraalseminar, kirikumuusika ja täiendusõppe osakond ning raamatukogu.

Instituut on EELK-le kuuluv erakõrgkool, mille pidajaks on EELK Konsistoorium. Konsis-tooriumi kõrval toimib kõrgema otsustuskoguna Instituudi nõukogu, kuhu kuuluvad lisaks konsistooriumi esindajatele Instituudi akadeemiliste üksuste, õppejõudude ja üliõpilaste esin-dajad.

Eesmärgid:
1. Instituudi struktuur on paindlik ja toetab organisatsiooni arengut.
2. Arendus- ning õppe- ja teadusprorektori ametikoha rajamine alates 2019. aastast.
3. Instituudis on rakendatud sisemise kvaliteedikindlustamise suunised.
4. Instituut teostab UI TTA baasil tegevusi Tartus ja õigeusu teoloogia õppetooli olemusest lähtuvalt õppetööd EAÕK keskuses Tallinnas.
5. Instituut on läbinud õppekavagrupi kvaliteedihindamise 2018. aastal.

6.4 Ressursid

1946. aastal rajatud instituut on oma tegevusega kinnistanud koha Eesti teoloogilise kõrghariduse maastikul, kandes ühena vähestest Ida-Euroopas luterliku teoloogilise tasemeõppe ja teadustöö traditsiooni vaimulike ettevalmistamisel ka läbi Nõukogude perioodi. EELK Usuteaduse Instituudi konkurentsieelisteks on keskused nii Tallinnas kui Tartus, stabiilsus, usaldusväärsus, kirikliku akadeemilise hariduse ja kristlik-teoloogilise uurimistöö väärtustamine, väljakujunenud praktikabaaside võrgustik, paindlik õpikeskkond ja personaalne lähenemine õppijale. Instituudi esmaseks ülesandeks on tagada kiriku töötegijate, esmajoones vaimulike, järelkasv EELKs, eestikeelse teoloogilise mõtlemise areng ning edendada ühiskonnas kristlikku vaimsust, mis viljastaks meie kultuuri ja ühiskonnakorraldust.

6.4.1 Inimvara
Instituudi inimvara moodustavad kõrge kvalifikatsiooniga õppejõud ja tugipersonal ning mo-tiveeritud üliõpilased.

Eesmärgid:
1. Instituudi personal on kirikliku orientatsiooniga, kõrge kvalifikatsiooniga ja motiveeritud ning tagatud on järelkasv.
2. Akadeemilised ametikohad on täidetud lähtudes vajadustest ning valitud korraliste valimiste teel. Korraliste õppejõudude atesteerimine toimub regulaarselt.
3. Instituudi töötajate töötasu tõuseb tasemele, mis on konkurentsivõimeline teiste haridusa-sutuste töötajate palgatasemega.
4. Üliõpilaskond toetab Instituudi eesmärkide saavutamist.
5. Vilistlased on kaasatud Instituudi arendustegevuses ja ühiskonnale suunatud teavitustöös.

6.4.2 Ainelised ressursid
Instituudi kasutuses on Tallinna vanalinnas paiknev eesmärkide saavutamist tagav õppehoo-ne, mis on heas korras ja katab suures osas organisatsiooni vajadused. Õppehoones asub ka EELK ja Instituudi raamatukogu ning hostel üliõpilaste majutamiseks. Õppekeskkonda kaa-sajastatakse järjepidevalt. Usuteaduskonna struktuuriüksuse UI TTA kasutuses on Tartus renditud ruumid ning õigeusu teoloogia õppetooli tegevus toimub Tallinnas EAÕK keskuses. Õppe- ja teadustööd toetab oluliselt raamatukogu, mis on teoloogia-alase informatsiooni kes-kus.

Eesmärgid:
1. Instituudi õpikeskkond on õppijakeskne ja kaasaegne.
2. Instituut arendab koostöös EELK-ga raamatukogu pidades eeskätt silmas Instituudi õppu-rite, õppejõudude ja teadustöötajate vajadusi, kuid teenindades ka teisi lugejaid.
3. Instituudi raamatukogu on piirkonna teoloogia-alase informatsiooni ja nõustamise keskus.
4. UI TTA tegevuseks Tartus on leitud uued ruumid.

6.4.3 Finantsressursid
Instituudi majanduslikud ressursid moodustuvad omaniku, MTÜ Tartu Teoloogia Akadee-mia, EAÕK ja lepinguliste partnerite iga-aastasest finantstoetusest, õppeteenustasudest, Insti-tuudi omatulust, erinevatest sihtfinantseeritavatest (koostöö)projektidest.

Eesmärgid:
1. EELK kui Instituudi omaniku toetus kirikliku koolitustegevuse arendamisel on stabiilne ja aasta-aastalt kasvav.
2. MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia ja EAÕK toetus on stabiilne ja aasta-aastalt kasvav.
3. Instituudil on toimiv üliõpilaste värbamise strateegia ja organisatsiooni finantsplaan.
4. Instituudil on kindel ja kasvav toetajate ring.
5. Instituudi töötajate palgafond suureneb igal aastal.
6. Riikliku koolitustellimuse saamine hingehoidjate ja kaplanite koolitamiseks.
7. Evald Saagi nimeline toetusfond, millest makstakse üliõpilaste stipendiume ja õppejõudu-de uurimistoetusi, on kasvanud.

EELK Usuteaduse Instituudi Arengukava 2018-2021 kinnitatud EELK Konsistooriumi 6. veebruari 2018 otsusega nr 26.