Menu Close

Arengukava 2022-2026

KINNITATUD

EELK Konsistooriumi 13. juuni 2022

otsusega nr 80

EELK USUTEADUSE INSTITUUDI

ARENGUKAVA 2022–2026

 

1. SISSEJUHATUS

EELK Usuteaduse Instituut (edaspidi instituut) on Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule kuuluv rakenduskõrgkool.

Instituut kirikliku kõrgkoolina ja koolituskeskusena on alates selle asutamisest täitnud ülesannet tagada vaimulike ja kirikutöötegijate järelkasv EELKs ning teoloogilise kõrghariduse ja uurimistöö järjepidevus Eestis. Instituudil on olnud märkimisväärne roll Eesti teoloogilise mõtteloo hoidmisel ja arendamisel. Samas on Instituut olnud avatud ühiskonnale ning on keskendunud nii teoloogia üksikküsimustele kui ka teoloogiaga piirnevatele erialadele, andmaks oma panuse kristlike väärtuste ja sõnumi tutvustamisel Eesti ühiskonnas.

Vastavalt põhikirjale on instituudi peamisteks tegevusteks:

1) õppe korraldamine rakenduskõrghariduse ja magistriõppe õppekavade alusel usuteaduse õppekavagrupis;

2) kutse- ja täiendusõppe korraldamine;

3) õppe- ja teadustöö edendamine teoloogias ja teoloogiaga haakuvatel erialadel;

4) sihtfinantseerimisega teadusuuringute ning tellimuslike teadus- ja arendustööde läbiviimine;

5) kirjastustegevuse arendamine ning õppekirjanduse ja muude väljaannete väljaandmine;

6) raamatukogu arendamine, pidades eeskätt silmas Instituudi üliõpilaste, õpilaste, õppejõudude ja

teadustöötajate vajadusi, kuid teenindades ka teisi lugejaid;

7) välissidemete arendamine, koostöö tegemine ja lepingute sõlmimine teiste teadus- ja haridusasutuste ning organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal.

Instituudi eesmärkide saavutamist toetavad järgmised struktuuriüksused: usuteaduskond, pastoraalseminar, täiendusõppe ja kirikumuusika osakonnad ning raamatukogu. Usuteaduskonnas toimub tasemeõpe ning see on tihedalt seotud pastoraalseminari, kirikumuusika- ja täiendusõppe osakondade

tööga, mis on vastutavad kutse- ja täiendusõppe läbiviimise eest.

Arengukava juurde kuulub tegevuskava, milles on ajaliselt määratletud eesmärkide saavutamiseks teostatavad tegevused, oodatavad tulemused ning planeeritavad rahastamisallikad. Tegevuskava vaadatakse üle kord aastas.

 

2. MISSIOON

Instituudi missioon on teoloogilise pädevuse edendamine Eestis ja rahvusvaheliselt ning Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja muude kirikute vaimulike, kirikumuusikute ja teiste töötegijate ettevalmistamine.

 

3. VISIOON

Instituut on kiriklikult, riiklikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud ning ühiskonna arengut positiivselt mõjutav kristlik haridus- ja teaduskeskus.

 

4. VÄÄRTUSED

• Missiooniteadlikkus ja motiveeritus – väärtustame luterlikku akadeemilist teoloogiat ning teisi teoloogilisi traditsioone, panustades nende edasiarendamisse.

• Akadeemilisus – rõhutame teadusliku uurimistöö olulisust õppetöö ja kirikuelu jaoks.

• Koostöövalmidus ja avatus – oleme kiriklik haridus- ja teaduskeskus, mis teeb oikumeenilist koostööd erinevate kirikute, partnerite ja teiste sihtrühmadega.

• Individuaalne lähenemine ja hoolivus – instituudi õppekeskkonda iseloomustab haridus inimeselt inimesele ehk õppijakesksus ja paindlikkus.

• Spirituaalsus – toetame inimese isiklikku Jumala-suhet ja väärtustame selle arengut.

• Professionaalsus ja pühendumus – instituudis töötavad kiriklikult orienteeritud oma eriala tippspetsialistid.

• Eestikeelsus ja rahvusvahelisus – arendame eestikeelset teoloogilist mõtlemist ja kirjasõna ning osaleme aktiivselt rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.

 

5. VÕTMETULEMUSED

• Õppe- ja teadustöö: instituudi õppekavad ja -meetodid on kaasajastatud. Instituut on rahvusvaheliste kontaktidega tunnustatud teaduskeskus.

• Majanduslik jätkusuutlikkus: instituudi majanduslik jätkusuutlikkus haridus- ja teadusasutusena on tagatud.

• Institutsionaalne reform ja tunnustus: instituudi struktuur on korrastatud ja instituut on riiklikult tunnustatud. Õppejõudude järelkasv on kindlustatud.

• Instituut kirikliku koolituskeskusena: instituudi täiendkoolituse kavad on ajakohastatud ja koondatud ühtsesse platvormi.

• Instituut ühiskonnas: Instituut on ühiskonnas nähtav haridus- ja teaduskeskus.

 

6. TEGEVUSED VÕTMETULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

6.1. Õppe- ja teadustöö

• Tasemeõppe arendamise eesmärgil viiakse läbi õppekavade sisehindamine ning selle põhjal kaasajastatakse õppekavad.

• Otsitakse võimalusi doktoriõppe arendamiseks koostöös mõne rahvusvahelise koostööpartneriga (ühisõppekava).

• Suurendatakse õppejõudude digipädevust, et lisaks auditoorsele õppele oleks võimalik vajadusel pakkuda ka kvaliteetset e-õpet. Tegeldakse e-õppe keskkonna arendamisega ja digitaristu väljaarendamisega.

• Analüüsitakse erivajadustega inimeste õppimisvõimalusi.

• Pakutakse üliõpilastele võimalusi nii rahvusvahelises kui ka siseriiklikus õpirändes osalemiseks.

• Julgustatakse ja toetatakse õppejõudude mobiilsust, et õppejõud võiksid viie aasta jooksul veeta kuni semestri enesetäiendamise ja õppeainete kaasajastamise eesmärgil mõnes rahvusvahelises uurimiskeskuses.

• Teadus- ja arendustegevuses süvendatakse koostööd EELK allasutuste ja teiste kirikutega, et pakkuda teaduslikku tuge alus- ja rakendusuuringute läbiviimiseks.

• Koostöös teiste uurimisasutuste ja rahvusvaheliste kiriklike ning oikumeeniliste organisatsioonidega algatatakse uurimisprojekte.

• Antakse välja instituudi toimetiste sarja ja õppekirjandust.

 

6.2. Majanduslik jätkusuutlikkus

• Arvestades instituudi võimalusi, seatakse prioriteediks instituudi töötajate töötasu järjekindel tõstmine.

• Sõlmitakse kokkulepe riiklikuks koolitustellimuseks (tegevustoetus).

• Suurendatakse instituudi enda finantsvahendeid. Selleks renoveeritakse instituudi hoone, suurendatakse majutustulu ning uuritakse võimalusi instituudi krundi pikaajaliseks väljarentimiseks või müümiseks.

• Leitakse uusi annetajaid instituudi stipendiumifondidele.

• Suurendatakse täiendkoolitustest ning õppe- ja teadusürituste organiseerimisest saadavat tulu, sh renditulu.

• Otsitakse võimalusi koguduste stipendiumide asutamiseks, et toetada sihtotstarbeliselt nii üliõpilasi kui ka õppejõude.

 

6.3. Institutsionaalne reform ja tunnustus

• Instituut tegutseb sihtasutusena ja vastu on võetud instituudi uus põhikiri.

• Lõpule on viidud instituudi akadeemiliste üksuste struktuurireform – (a) usuteaduskonna igas õppetoolis on vastutav juht (professor) ja õppetöö läbiviijad (lektorid). (b) teiste üksuste struktuurireform on läbi viidud.

• Instituut on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteeringu ja on riiklikult tunnustatud rakenduskõrgkool.

• Viiakse läbi õppejõudude täiendkoolitusi, tagasisidestamist ja atesteerimist, et õppe- ja teadustöö oleksid tasemel.

• Luuakse võimalusi noorte õppejõudude kaasamiseks õppe- ja teadustöösse, et kujuneks karjäärimudel ning tagataks õppejõudude järelkasv.

• Instituudi raamatukogu on arenenud silmas pidades üliõpilaste, õppejõudude ja teadustöötajate vajadusi. Suurenenud on digitaalselt kättesaadavate teavikute hulk.

 

6.4. Instituut kirikliku koolituskeskusena

• Instituudi täiendkoolituse arendamine on sihipärane. Vastamaks kiriku vajadustele suurendatakse koostööd kiriku allasutustega ja suunatakse valdkonda lisaressurss. Täiendkoolituse kavad on kaasajastatud.

• Kogu kirikus pakutav täiendkoolitus koondatakse ühtsesse platvormi, sh ühtne turundamine, koolituskalendri loomine ning vajaduspõhise lähenemise juurutamine.

• Süvendatakse kontakte vilistlastega (sh EELK ja EAÕK-i vaimulikega) ja kaardistatakse huvigruppe, et pakkuda neile täiendkoolitust. Sellega seoses tihendatakse koostööd ka Eestis tegutsevate teiste teoloogilist kõrgharidust pakkuvate kõrgkoolidega.

 

6.5. Instituut ühiskonnas

• Suurendatakse teaduse populariseerimist instituudi töötajate sõnavõttude, artiklite ja koolituste/kursuste abil.

• Võetakse tööle teabekoordinaator/kommunikatsioonispetsialist, kes tegeleb kodulehe arendamisega ning sise- ja väliskommunikatsiooniga, et info instituudi õppekavadest, koolitustest ja õppejõudude seisukohavõttudest oleks sisukalt ja atraktiivselt esitatud ning eri infokanalite vahendusel kättesaadav ja jõuaks vajaliku sihtgrupini.

• Suurendatakse teoloogia ja hingehoiu valdkonna ning kristliku rahvaülikooli täiendkoolituskursuste pakkumist. Tegeldakse kursuste turundamisega. Hingehoidjate koolitamisega aitab instituut maandada ühiskonnas tekkivaid pingeid ning panustab oluliselt ühiskonna turvatunde loomisse.