Menu Close

2015/2016. õa lõpujumalateenistus-aktus

Lopuaktus 2015 2016

Instituudi lõpujumalateenistus toimus 17. juunil 2016 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ja sellele järgnes aktus instituudi õppehoones Pühavaimu 6, Tallinn.

Aktusel tervitasid lõpetajaid dekaan Randar Tasmuth (dekaani aktusekõnega saate tutvuda all), piiskop Einar Soone, EELK haridusassessor Marko Tiitus, Poltsei- ja Piirivalve kaplanaadi esindaja Tõnis Kark, MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia esindaja Eenok Haamer, Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku esindaja isa Mattias Palli, East European Mission Network võrgustiku direktor David Breidenbach ja lõpetajate nimel tänas Urmas Arumäe.

Tänavu oli instituudil kolme õppekava peale kokku 17 lõpetajat, kusjuures kahe magistriõppe kava peale kokku kuus kiitusega diplomi saajat. Soovime lõpetajatele, nende peredele ja sõpradele kaunist huve ja häid uusi kohtumisi.

EELK UI


Austatud kolleegid ja külalised. Head diplomandid ja õpinguid jätkavad üliõpilased.

Meie kõik soovime targalt elada, aga alati ei ole selge, mida see tähendab ja kuidas seda teha.

Elamise tarkus ei ole soorituste suurem efektiivsus, sest see ei ole ka elu eesmärk. Tarkust ei peegelda kiirelt läbitud kursused ega palju muu turul pakutava tarbimine. Elamise tarkus on kokku võetud püüdlusse liikuda loodupärasuse poole, millele inimlik loomupärasus pidevalt takistusi teeb.

Professor Elmar Salumaa selgitas, kuidas loodupärane inimene esindab Piibli ilmutuse põhjal just seda olendit, missugusena Jumal inimest luues teda ette nägi. Loodupärane inimene kannab Looja märki selgelt ja rikkumatult. Loomulik inimene tähistab aga meid niisugustena nagu me languse järgselt tegelikkuses oleme, aga see reaalsus ei ole mitte norm ega normaalsus. See loomupärasus on küll reaalsus, aga mitte jumalik normaalsus. Nii on ka ühiskondlikus elus muutuvad reaalsused, aga trendi ei tohigi kohe normaalsuseks nimetada.

Õppimisel ja üheskoos rändamisel siinses instituudis on olnud ka see avar eesmärk, et aidata inimese loodupärasusel taas tärgata, tolmu alt välja tulla ja kuju omandada. Kui nüüd ulatatakse pika jooksu lõpetanutele kätte diplomid nagu pärjad muistsetele olümpiavõitjatele, siis ma mõtlen, et kolm, kaks või lausa viis aastat jooksu ei ole mitte üksnes teie saavutus, vaid ka teie võit. See on kingituse vastu võtmine ja armu kogemine ning tänutunne, et Jumal on lasknud sellel kõigel sündida. Nii nagu kevadel tärkavad uued puhtad taimed, nii tunneme endasse salvestunud seesmise kasvamise imet.

Õppimise kitsam eesmärk on kasvada ning teadmisi, tarkust ja arusaamist omandada. Teadmisi saab edastada, teadmisi saab omavahel vahetada ja jagada, kuid tarkust ei saa edastada, vahetada ega ka mitte jagada. Kahjuks ei saa tarkust ka pärandada. Tarkus, armastus ja kogemused on isiku omadused ja väärtused, mida sihipärase tööga omandatakse, mõtestatakse ja kasutatakse. Tarkus on Jumala and ja kui oleme saanud seda tarkust, siis oleme kõigiti rikkamaks saanud ja meie rikkus on kogu kiriku ja natuke ka kogu rahva rikkus.

Kõrghariduse esimese astme lõputööd on üliõpilaste esmased korrakohaselt lõpule viidud akadeemilised harjutustööd, kuid magistritöödelt oodatakse seda, et need oleksid vahendid, mille kaudu teoloogiline mõttevili koondavalt ja selgelt esile tuuakse.

Käesolevat aastat on õnnistatud mitmete heade ja vajalike lõputöödega. Mis on lõputööde tähendus? Usuteaduse magistritööde valmimise loomingulisel põllul sünnivad oluliste teemade uued esitusviisid, tõlgendused ning vahel ka probleemide lahendused koos tõendatavate tulemustega. Sellel aasta kolme eeskujuliku magistritöö käigus uuriti põhjalikult Martin Lutheri missakordi ja nende kujunemist, Jumala kuningriigi evangeeliumi ilmnemist Jeesuse tegevuses Markuse evangeeliumi näitel ning mentorlust ja vaimulikku juhendamist EELK vaimulikkonnas. Kõiki kolme tööd soovitan lugeda, et nende teemadega tuttavaks saada.

Kristliku kultuuriloo magistriõppes valmisid magistrieksami osatööna uurimused usuvabaduse regulatsioonist Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseaduses ning E.E.L.K. kirikuõiguse sõlmpunktide õiguslik analüüs E.E.L.K. asutamisest kuni aastani 2016. Selle viimase töö tulemid sisaldavad ettepanekuid kirikuõiguse alasteks muudatusteks tänases EELK-s. Nii on paljud magistritööd head vahendid kiriku elu edendamiseks.

Instituudi ülesanne on olla mõttekojaks kirikule ja selguse toojaks selles maailmavaatelises kaoses, millesse Euroopa ja Ameerika on langenud. Meil on ülesanne, meilt võibolla ei osata oodata paljut, aga meid vajatakse. Meie tähendus on palju suurem kui sageli tunnistatakse. Selles kontekstis on aga rõõm nimetada üht välispidist tunnustust. Me mäletame, et mõne aasta eest arvati EELK UI tähtajatu õpetamise õiguse saanud kõrgkoolide hulka. Märtsis külastas meid rahvusvaheline välishindajate komisjon ning nende raporti alusel on Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur arvanud EELK UI nende Eesti kõrgkoolide hulka, kelle puhul järgmine sarnane suuremahuline institutsionaalne hindamine tuleb mitte kolme, vaid seitsme aasta pärast. Jumal on õnnistanud meie pikaajalist tööd. EELK UI on väikseim niisuguse ressursimahuka akrediteerimise läbinud õppeasutus Eestis ja nüüd saame rõõmuga jätkata kutsumustööd.

Viimasest EELK ajalehest saime lugeda Pärnu ja Järva praostkonna sinoditest, kus toodi esile rõõmu, aga ka raskusi, milles Kristuse sõnumi kuulutamine aset leiab. Ettevalmistus otseseks kirikutööks on meie missiooni kese ja kõik esile kerkivad kiriku vajadused on meile reflekteerimiseks ja lahenduste otsimiseks. Täna oleme hinnatud ja lugupeetud õppeasutus, kuhu tulemiseks on kerge anda soovitust uutele õppijatele. Tulemas on suvi ja teie saate olla kutsujad. Loodame, et Jumala armust saate parafraseeritult öelda inimestele Filippuse moodi, et meie oleme leidnud Usuteaduse Instituudi! Teie tuttav võib ju küsida Naatanaeli kombel, et mida head võib Püha Vaimu tänavalt tulla? Usume, et saate aga öelda, et tule ja vaata.

Head suve ja toredaid erinevaid koostöö võimalusi edasistel päevadel!

EELK Usuteaduse Instituut, 17. juuni 2016

Aktuse kõne

Randar Tasmuth, dekaan

SAMAL TEEMAL