Menu Close

Õppetöö

a) Õppetooli vastutusalas on kõik Uue Testamendi ja Vana Testamendi teaduse alla kuuluvad õppeained kõikidel õppekavadel, kaasa arvatud heebrea, kreeka ja ladina keele kursused ning UT ajastulooga seotud ained. Kõigis kolmes õppekavas on piibliteaduste ained nähtavad lühendatud kujul plokkide kaupa ja terviklikus õppekavas koos plokkide kirjeldustega.

b) Kaitstud lõputööd 2001-2020. Uus Testament. Juhendaja R. Tasmuth

2020:
Nugis, Volli. „Tõde ja armastus ning nende mõistete suhe kolmes Johannese kirjas.“ (MA)
Lõbus, Triin. „Surnuist ülesäratamise kujutlused Pauluse kirjade alusel.“ (RKH)
2019:
Aaslav-Tepandi, Katri. „Sõna o( lo/goj ja elu h( zwh/ Johannese evangeeliumis.“ (MA), auhinnatud tänukirjaga ETAG-i poolt aasta 10 parima töö hulgas olevana
Prits, Sirje. „Ristija Johannese ja Jeesuse kõned ajastuloolises ja hingehoidlikus kontekstis Luuka evangeeliumi alguse põhjal Lk 3-4.“ (RKH)
Timmusk, Kai. „Hoolekande kujutamine pastoraalkirjades.“ (RKH)
2018:
Saupõld, Urmas. „Jeesuse sõnad abielust ja abielulahutusest sünoptilistes evangeeliumides.“ (MA)
Harjak, Kristiina. „’Tema läbi, Temaga ja Temas …’ Pauluse vaade inimese muutumisele kohtudes Kristusega ja selle avaldumine inimese elus.“
2017:
(Naab, Ergo. „Ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentne aspekt Corpus Paulinum’is: religioonilooline ja kultuuriteoreetiline käsitlus.“ Randar tasmuthi ja Jaan Lahe juhendatud doktoritöö on kaitstud Tallinna Ülikoolis (PhD))
Hang, Valdek. „Ametinõuded pastoraalkirjade pareneesides ja nende mõju.“ (RKH)
2016:
Neame, Annely. „Jumala kuningriigi evangeeliumi ilmnemine Jeesuse avalikus tegevuses Markuse evangeeliumi näitel.“ (MA)
2015:
Aaslav-Tepandi, Katri. „Logos Johannese evangeeliumi algushümnis Jh 1:1-18.“ (RKH)
2011:
Glaase, Georg. „Ago Viljari teoloogilise loomingu põhijooned.“ (MA)
Palgi, Mare. „Maise ja taevase tegelikkuse kohtumine jumalateenistuses. Missa ordinaariumi vormelite taust ja tähendus.“ (MA)
Teder, Karin. „Ristisündmuse interpretatsioonid Paulusel.“ (MA)
Mikk, Siiri. „Kaide Rätsep EELK UI õppejõuna ja teoloogina.“ (BA)
2009:
Naab, Ergo. „Intronisatsioonimotiiv deuteropauluslikus traditsioonis: Perikoobis Ef 1:20-23 esineva kristoloogilise lausungi eksegees kultuuriloolisel taustal.“ (MA)
2007:
Kruusma, Malle. „Ago Viljari EELK vaimuliku ja teoloogina.“ (BA)
2005:
Aljas, Angela. „Sõnade ’tee’, ’tõde’ ja ’eluä kasutamine sünoptilistes evangeeliumides, Apostlite tegude raamatus ning apostlike isade kirjutistes.“ (diplomiõpe)
Oja, Janika. „Valguse ja lambi motiiv Luuka kaksikteoses.“ (BA)
2004:
Uutar, Ulvi. „naiste kujutamine Jeesuse kannatusloos ja ülestõusmisjutustustes sünoptilistes evangeeliumides.“ (diplomiõpe)
2002:
Härm, Andreas. „Siegfried Aaslava elu ja töö.“ (Diplomiõpe)
2001:
Aaste, Andres. „Kaide Rätsep EELK kirikuõpetajana ja teoloogina.“ (diplomiõpe)

 

c) Võimalikke teemasid lõputöödeks

Uue Testamendi ja kreeka keele valdkonna ained (Randar Tasmuth, professor)

Järgnev valik teemasid üliõpilastööde koostamiseks on koostatud valdkondade kaupa. Enamik teemasid on üldistavalt avarad ja eeldavad huvi korral koos juhendajaga konkretiseerimist ja kitsendamist. Mõned teemad on konkreetsemal kujul esitatud.

Lõputööde teemad on erineva raskusastmega ja nende hulgast saab leida endale sobiva kas RKH tasandi lõputööks, MA tasandi puhul UT seminaritööks ja selle põhjal ka magistritööks. Võimalik on kujundada koostöö mõne teise õppetooliga ja Eesti Piibliseltsiga (EPS) Piibli tõlkimise alase kompetentsi arendamiseks Eestis.

Uue Testamendi teaduse arendamine toimub suurel määral UT foorumi kooskäimiste raames. Uue Testamendi foorum on erineva tasandi uurimistööde ühise ette kandmise, arutamise ja tagasiside saamise vorm, mille raames valmivad lõputööd. Foorum koguneb väljaspool sessiooni aega keskmiselt kuuel korral aastas.

Lõputöö teemad saavad täpsema kuju kui on selgitatud uurimisküsimus ehk see praegusel etapil veel teadmatu ja vastust ootav probleem, mida tahetakse lahendada.

Uurimisküsimus võib pärineda ka nn piiblivälisest valdkonnast. See formuleeriks probleemi, mis eluliselt vajab põhjendamist või lahendamist Piibli näidete põhjal. Head on teemad, mis läbi uurituna aitavad kaasa isiklikule kasvule, pere, koguduse, ühiskonna, looduskeskkonna tervisele.


Uue Testamendi ajastulugu

Haridus ja kasvatus Rooma riigis hellenismi ajastul
Haridus ja kasvatus Palestiinas hellenismi ajastul
Käsikirjade kultuur, kirjutamine ja kirjutised
Polis, ekklēsia ja hellenistlik linnakultuur
Iisraeli usulisus esimesel sajandil
Iisrael: Juuda ja Galilea, argipäeva elu

Jeesuse isik, õpetus ja teod ning Jeesus-liikumine

Jeesus palves ja palvetamine
Jeesuse jüngrid ja jüngrikasvatus
Jeesuse inimesekäsitlus Luuka evangeeliumi tekstide põhjal
Jeesuse dialoogid: abielu ja pere teemad
Jeesuse dialoogid: päevatöö, argielu, leib
Metoodiliselt komplekssemad teemad seostatuna kirjandus- ja
redaktsioonikriitikaga ning narratiivse metoodikaga:
Etapid Jeesuse elus: lapsepõlvelood
Etapid Jeesuse elus: valik tervendamislugudest
Etapid Jeesuse elus: kannatamisega liituvad lood
Etapid Jeesuse elus: kohtuprotsessid, tunnistamine ja valetunnistamine
Etapid Jeesuse elus: surm, üles äratamine
G. Theisseni „Rändavate radikalistide teooria“ (sideteemana algkristluse juurde)
Inimese elu (aspektid) Jeesuse tähendamissõnade vaateväljas

Varakristlus

Hoolekande kujutamine Apostlite tegude raamatus (nn sotsiaalia)
Hoolekande kujutamine pastoraalkirjades (nn sotsiaalia)
Ametinõuded ja pastoraalsus pastoraalkirjades
Kahe tee õpetuse esinemine (Mt ev – Didachē)
Varakristlik kērygma. Võimalik vaadelda koos martyria teemaga
Varajane misjon

Paulus ja Corpus Paulinum

Evangeelium Pauluse kirjades
Surm ja surnuist üles äratamise kujutlused
Kristoloogia ja antropoloogia seosed
Kristoloogia ja eklesioloogia seosed
Vana inimene ja uus inimene
Looja ja loodu
Usk, teod, viljad
Pühitsus ja vaimulik kasvamine
Kuulutus ja selle kujutamine Pauluse kirjades.
Misjon Corpus Paulinum’is, kuidas seostame selle tänase misjoni mõistega?
Jumala õiguse temaatika Pauluse kirjades
Kristoloogia, eklesioloogia, sotsiaalne õigus
Iisrael ja Jumala rahvas
Väed, väeavaldused ja inimese vabadus ning seotus
Patt ja patusus, võimalik ka koos orjuse ja vabaduse teemaga
Abielu ja nõuanded Pauluse kirjades
Hingehoidlikud aspektid Pauluse kirjades

Evangeeliumid

Evangeeliumi mõiste aspektid, tähendus, uue žanri sünd
Varakristlike evangeeliumide eriküsimusi
Jüngrite karakteriseerimine ja mõiste sünoptilistes evangeeliumides
Jüngrite karakteriseerimine ja mõiste Johannese evangeeliumis
Jumala kuningriigi temaatika Markuse evangeeliumis
Jumala kuningriigi temaatika sünoptilises võrdluses
Jumala kuningriik ja misjon
Jumala õiguse temaatika sünoptilistes evangeeliumides
Messia teema Markuse evangeeliumis
Inimese Poja teema Markuse evangeeliumis
Inimese Poja teema sünoptilises võrdluses
Narratiivne lähenemine, nt uurimused Lk evangeeliumi ja Ap põhjal eraldi või kaksikteose raamistikus
Aeg ja ajaloolisuse kujund Luuka evangeeliumis / Luuka kaksikteoses
Sümbolid ja sümbolism Johannese evangeeliumis

Uue Testamendi teoloogia ja hermeneutika

Üheks lähtekohaks võivad olla ka märksõnalised teemad UT teoloogia klassikalisest varasalvest. Teemasid saab valida ja varieerida ka E. Lohse õpiku „Uue Testamendi teoloogia põhijooni“ sisukorrast lähtuvalt ning R. Tasmuthi õpiku „Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia“ teemade valikust lähtuvalt. Selles plaanis lisana eelnevaile veel mõtteainena:

Keskkonna, Jumala loodu ja inimese suhte teemad. Inimesena Jumala maailmas.
Vaimsus, loodus, isiklik elu ja vastutus
Pühadus ja pühitsus
Sotsiaalsus ja kaasinimene, isik ja kogukond
Kohustus, seosed ja seotus ning vabadus
Eklesioloogia