Menu Close

Rektori tervitus november 2013

EELK UI rektor Ove Sander

Uueks Issandas, uueks üksteisega kohtudes

Taas tuleb tunnistada, alles see oktoobrikuu algas ning juba ta lõppenud ongi. Kuid tänu Jumalale, vaatamata oma kiirele möödumisele, peitis ta endas meie kooli jaoks nii mõnegi olulise sündmuse ja kohtumise.

Nimetaksin esmalt meie koostööd õigeusu suunal. Läinud kuusse mahub Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku (EAÕK) Tallinnas toimunud sinodi koosolek, millest oli võimalus osa võtta. Lisaks kogetud armastusele ja vennalikule osadusele, andis see kohtumine hea võimaluse mõtete vahetuseks koolide vahelise koostöö arendamisest EAÕK Metropoliit Stefanose ning piiskoppide Elija ja Aleksandriga. Leppisime kokku EAÕK-i Platoni seminari liitmise ehk täpsemalt öeldes õigeusu õppetooli UI juurde rajamise põhimõtted ja ajakava. Selle kohaselt oleks põhjus loota, et juba järgmise aasta sügisest toimub meie õppetöö üheskoos. Olgu öeldud, et juba praegu õpib UI-s kolm õigeusu preestrit. Andku Jumal oma armu nii meievaheliseks koostööks kui kirikute vahelise ühtsuse süvendamiseks nendegi kokkupuutepunktide kaudu.

Samas seoses märgin ära külaskäiku Jurmalasse, Läti Kristlikku Akadeemiasse (LKA), kus antakse kõrgetasemelist kristlikku haridust õigeusu traditsioonis. Olen südamest tänulik Tartu Ülikooli Usuteaduskonna professorile Anne Kullile, kes tegi meie Läti kolleegidele ettepaneku UI-ga ühenduse võtmiseks ja suhtlemiseks. See, mida meile pakuti, on osalemine ühisprojektis – Social Adaption: Synergies of Church and State. Nimetatud projekt annab meie õppejõududele hea võimaluse rahvusvaheliseks publitseerimiseks ning ettekannete pidamiseks. Ent meie kohtumisest jäi küll mõlemale osapoolele kindel soov palju lähemaks ja ühemõttelisemaks koostööks, kui vaid eelnimetatud projekt. Leppisime kokku, et alustame tööd UI ja LKA koostöö lepingu ettevalmistamiseks. LKA on suurepärane näide haridusmudelist, mis ühendab endas parimad vaimulikud ja akadeemilised traditsioonid. (Vt ka lähemalt nende kodulehte www.kra.lv)

Nüüd aga tagasi päris koduste asjade juurde. Tahan positiivsena välja tuua UI Toetusfondi nõukogu kogunemist möödunud kuul. Tänaseks on valminud suurem osa formaalset dokumentatsiooni, mis sellise fondi haldamiseks on hädavajalik. Fondis on olemas juba ka seemneraha ning siit-sealt on väljendatud huvi fondi sissemaksete tegemiseks. Fond, mille ametlik nimetus on EELK UI Evald Saagi nimeline toetusfond (Professor Randar Tasmuthi tänuväärne ettepanek nime osas; inglise keeles Evald Saag Foundation), pakub õppestipendiume meie üliõpilastele ning uurimusstipendiume meie õppejõududele ja teadustöötajatele. Esimesed väljamaksed soovime teha juba kevadsemestril. Palugem, et Jumal avaks südameid selle fondi ülalpidamiseks ning et selle teenimise kaudu saaks Jumala nimi austust ja Tema riik laiendust.

Minu enda jaoks tähendas mööduv kuu päris mitmeid huvitavaid loenguvõimalusi. Nimetan esmalt väga tänuväärset võimalust õpetada EBS-i magistrante. Tõsi, pisut ootamatul alal, – pidades silmas EBS-i spetsiifikat – maailma suuremate usundite eskatoloogia. Tegu oli ühe osaga suuremast kursuses, mida kureerib ülikooli rektor professor Arno Almann. Kursuse eesmärgiks on pakkuda tulevastele äriinimestele vaimse ja väärtuspõhise orientatsiooni võimalusi väga mitmekesiste religioossete ilmingute keskel. Minu kui eelkõige praktilise ja mingis osas süstemaatilise teoloogi jaoks oli võrdleva usundiloo teemade õpetamine päris arvestatavaks väljakutseks. Lisan juurde, et seoses UI ja EBS-i kavandatava koostööga on neil päevil valmimas meievahelise leping eelnõu ning kui Jumal õnnistab, siis jõuame allakirjutamiseni jõulukuu teisel nädalal.

Veel teinegi tänuväärne võimalus anti kutsega meie koguduste juhatuste suurfoorumile, kus pidasin ettekande „Usk Kolmainu Jumalasse – usus kasvamine.” Püüdsin anda pisut süstemaatilist teavet usu mõiste ja Püha Kolmainu saladuse kohta ning peatusin õige põgusalt nendel võimalustel, mida Jumal meile on usuliseks edenemiseks jätnud. Igal juhul jättis juhatuse esimeeste kokkusaamine ning selle korraldus väga positiivse mulje. Tänan Jumalat meie koguduste juhatuse esimeeste ja -liikmete kõrge vaimuliku motiveerituse eest. Ootan ja palun, et edaspidi võiks olla ka võimalusi vaimulike ja juhatuse esimeeste ühisteks kokkusaamisteks.

Nende ridade kirjutamine langes sel korra Usupuhastuspühale, seepärast üks mõte ka selle meie kiriku jaoks olulise teetähise kohta. Martin Lutheri pea 500 aasta tagune sõnum – vaid armust usu kaudu võime õndsaks saada. Tõesti, tänu Jumalale selle imelise armu ja halastuse eest, et vaid Jeesuse nimes on meie lunastus ja pääste, meie elu ja igavik. Ent üks mõtetest, mis on olemuslikult väga reformatoorne, on arusaam nii inimese kui kiriku pidevast uuenemisest ja armus kasvamisest. Palugem siis, et „igal päeval võiks tõusta meis ülesse uus inimene, kes elab õiguses ja pühaduses Jumala eest” – nagu meie usuisa oma Väikeses Katekismuses kirjutab. Just sel viisil uuendab Issand oma kiriku ja annab meile Temas õnnistatud tuleviku.

Ja viimaks. Tänane päev on olnud suureks päevaks kogu meie kirikule – jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikkus Toomkirikus ordineeriti preestriametisse
Peeter Krall, Miina Piir, Aivo Prükk, Joona Matias Toivanen ja Diina Tuulik. Rohket Jumala õnnistust ja armu neid saatma Issanda töös. Samuti on põhjust õnnitleda ka koole, kus viis tulevast preestrit on õppinud – Diina ja Joona Tartu Ülikooli Usuteaduskonnas, Aivo Tartu Teoloogia Akadeemias, Peeter Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris ning Miina Usuteaduse Instituudis. Suur tänu ka viimase lihvi andjaile Usuteaduse Instituudi pastoraalseminarist. Sellegi ordinatsiooniga taaskinnitab Issand oma armu ja ustavust meie kirikule.

Temale olgu tänu nüüd, ikka ja igavesti.

Ove Sander
Rektor

SAMAL TEEMAL